Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1099

Iltakouluasia: Strategiaohjelman seuranta ja uuden valmistelu

HEL 2012-012895 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi saadun informaation.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi saadun informaation.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto kävi 23.5.2012 lähetekeskustelun strategiaohjelman 2013–2016 valmistelusta. Esittelyssä Khs totesi strategiaohjelman 2009–2012 seurannasta, että kaupunginvaltuustolle on suunniteltu valtuustokauden päättävää seminaaria 15.–16.11.2012. Seminaariin kootaan tietopaketti kaupungin tilasta ja kehityksestä, jotta valtuusto voi arvioida strategiaohjelman vaikuttavuutta.

Strategiaohjelman 2013–2016 lähetekeskustelun esittelyssä kaupunginhallitus totesi, että se seuraa strategiaohjelman valmistelua syyskauden iltakouluissa.

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan selostus strategiaohjelman 2009–2012 seurannasta ja uuden strategiaohjelman valmistelusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566