Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1075

V Lauttasaaren tontin 31112/10 asemakaavan muuttaminen (nro 12064)

HEL 2011-002745 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 13.9.2011 päivätyn ja 22.8.2012 ja 1.10.2012 muutetun piirustuksen nro 12064 mukaisena.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti muuttaa esitystä siten, että tiivistelmästä ja Asemakaavan muutoksen sisältö -ostikon alta kolmannesta kappaleesta poistetaan lause: "Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä."

Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa tontin asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä vaatimuksen huoneistojen keskimääräisestä 75 neliömetrin pinta-alasta.

 

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus huoneistojen keskimääräisestä 75 m2 pinta-alasta.

Kannattajat: Juha Hakola

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus huoneistojen keskimääräisestä 75 m2 pinta-alasta.

Jaa-äänet: 7
Arto Bryggare, Tarja Kantola, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Kimmo Helistö, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi äänin 8 - 7 esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12064 kartta, päivätty 13.9.2011, muutettu 22.8.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12064 selostus, päivätty 13.9.2011, muutettu 22.8.2012

3

Viitesuunnitelma

4

Vuorovaikutusraportti 13.9.2011, täydennetty 22.8.2012

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31112 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston 13.9.2011 päivätyn ja 22.8.2012 muutetun piirustuksen nro 12064 mukaisena.

Tiivistelmä

Tontin osoite on Wavulinintie 3.

Asemakaavan muutoksessa tontista 31112/10 muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Uusi 6–7-kerroksinen asuinrakennus sijoittuu Wavulinintien varteen, pihasiipi täydentää korttelin sisäosan asuinpihojen ryhmää. Nykyinen teollisuusrakennus puretaan.

Tontin pinta-ala on 0,23 ha ja rakennusoikeus on 3 825 k-m² (tonttitehokkuusluku e = 1.7). Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. Autopaikat tulee sijoittaa maanalaisiin tiloihin. Voimassa olevan kaavan mukainen rakennusoikeus on ilmaistu tonttitehokkuusluvulla e = 2.2 (4 950 k-m²).

Esittelijä

Lähtökohdat

Päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan muutoksen kohteena oleva tontti kuuluu alueeseen, jolla sijaitsevia teollisuustontteja saa muuttaa asumiskäyttöön.

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista aluetta, jota kehitetään asumisen, kaupan, julkisten palveluiden ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 8880 (vahvistettu 7.11.1985). Kaavan mukaan tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Tonttitehokkuusluku on e = 2.2.

Tontti on yksityisessä omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Tontilla on vuonna 1963 valmistunut teollisuusrakennus. Rakennuksen kerrosala on 4 847 m². Kortteli on toimintojensa ja rakennuskannan ikänsä puolesta hyvin sekoittunutta. Korttelin itäosan tontit ovat käytössä lähinnä toimi- ja liiketiloina, korttelin länsiosassa sijaitsee asuinkerrostaloja.

Tontin läheisyydessä sijaitsee Pajalahdenpuiston ja Hevosenkenkälahden rannan laajat virkistysalueet, kaksi päiväkotia ja Heikkilänaukion ympäristön kaupalliset palvelut päivittäistavaramyymälöineen. Lauttasaaren koulutus- ja terveyspalvelut sijoittuvat Vattuniemen pohjoispuolelle noin kilometrin säteellä.

Tontti sijaitsee Hevosenkenkälahden tuntumassa, rannasta avautuu näkymät Espoon saaristoon. Läheiset puistot ovat pääosin rakennettuja ja osittain luonnontilaisia.

Tontilla sijaitsevaa teollisuusrakennusta ei ole esitetty suojeltavaksi. Kaupunkisuunnitteluvirastossa tehdyssä Vattuniemen toimitilarakennusten selvityksessä rakennus on arvioitu arkkitehtuuriltaan tavanomaiseksi, historialliselta arvoltaan vähäiseksi ja kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä huonosti liittyväksi.

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Nykyinen maanpinnan taso tontilla on noin +3.6 metriä. Olemassa olevien tietojen mukaan muutosalue kuuluu kitkamaa-alueeseen, jonka maakerroksen paksuus on yli 1 metriä.

Katuliikenne aiheuttaa tontille melua. Wavulinintien nykyinen liikennemäärä on noin 6 100 ajoneuvoa/vrk. Kiinteistössä toimivien yritysten käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantuneisuudesta ja kunnostustarpeesta on tehty ympäristötekninen selvitys. Alueella on todettu yhdessä näytteessä alemman ohjearvotason ylittävä öljyhiilivetypitoisuus. Kiinteistön käyttömuodon muuttuessa asuinkäytöksi on kohteella tutkimustulosten perusteella pilaantuneen maaperän kunnostustarve.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa.

Tontista 31112/10 muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Uusi 6–7-kerroksinen asuinrakennus sijoittuu Wavulinintien varteen ja sen pihasiipi täydentää korttelin sisäosan asuinpihojen ryhmää. Nykyinen teollisuusrakennus puretaan.

Tontin rakennusoikeus on 3 825 k-m² (e = 1.7). Asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 75 huoneistoneliömetriä. Autopaikkoja tulee toteuttaa vähintään yksi autopaikka 100 asuinkerrosneliötä kohden. Autopaikat tulee sijoittaa maanalaisiin tiloihin. Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää paikalla muurattua punatiiltä ja kolmikerrosrappausta.

Hyvän asuinviihtyisyyden varmistamiseksi kaavassa edellytetään rakennuksen kadunpuoleiselta ulkovaipalta 32 dB:n ääneneristävyyttä liikennemelua vastaan. Lisäksi kadun puoleiset parvekkeet on määrätty lasitettaviksi niiden viihtyisyyden lisäämiseksi.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutos lisää Lauttasaaren asuntotarjontaa hyvien palveluiden, liikenneyhteyksien ja puistojen tuntumassa. Toisaalta muutos vähentää huokeiden tuotanto- ja toimitilojen tarjontaa keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutos teollisuus- ja varastotontista asuntotontiksi muuttaa korttelia 31112 siten, että sen läntinen osa täydentyy yhtenäiseksi asuinkerrostalojen pihakokonaisuudeksi. Näkymät naapuritonteilta avartuvat pääasiassa. Purettavaa teollisuusrakennusta korkeampi uudisrakennus ei lisää korttelin sisäosien varjoisuutta merkittävästi eikä varjostuksen vaikutus kohdistu naapuritalojen asuinhuoneistoihin.

Kaavan toteuttamisesta ei aiheudu kustannuksia kaupungille.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille tontin 31112/10 omistajan Kiinteistö Oy Wavulinintie 3:n hakemuksen johdosta (saapunut 11.9.2008). Tontinomistaja perustelee muutoshakemusta nykyisen toiminnan kannattamattomuudella, rakennuksen huonolla energiataloudella ja huomattavalla peruskorjaustarpeella.  

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 19.4.2011). 

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa ja Lauttasaaren kirjastossa 9.–27.5.2011 ja viraston internetsivuilla.

Vireilletulosta on lisäksi ilmoitettu erikseen Lauttasaari-Seuralle kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä. Kirjeen mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 22.6.2011), jossa Lauttasaari-Seura on lisätty osallisiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston, kaupunginmuseon, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja ympäristökeskuksen kanssa.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolla, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ja kaupunginmuseolla ei ollut asemakaavan muutokseen huomautettavaa. Kaupunginmuseo ei vastusta olemassa olevan rakennuksen purkamista.

Ympäristökeskus toteaa, että kaavoituksen yhteydessä tulee ottaa huomioon myös Wavulinintien liikenteen melu.

Ympäristökeskuksen kannanotto on otettu huomioon kaavaehdotuksessa antamalla määräyksiä kadun puoleisten rakennusosien ääneneristävyydestä ja parvekkeiden lasittamisesta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle ei saapunut mielipiteitä.

Ehdotuksen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.10.–21.11.2011. Muistutuksia ei ole esitetty.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa yleisten töiden lautakunta, kiinteistölautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy.

Lausunnot

Yleisten töiden lautakunta toteaa, ettei rakennusvirastolle aiheudu kustannuksia asemakaavan muutosehdotuksen johdosta. Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Pelastuslautakunta toteaa, että tontille tulee varata riittävä tila tarvittavia pelastusteitä varten.

Vastine

Pelastusteiden tilantarvetta pihoilla on tutkittu kaavasuunnittelun yhteydessä ja niiden tilantarve on otettu ehdotuksen valmistelussa huomioon. Pelastusteitä koskevat tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään toteutusvaiheessa rakennus- ja pihasuunnittelun yhteydessä.

Helsingin Energia -liikelaitos toteaa, että tontilla 31112/10 oleva kaukolämpöjohto palvelee myös tontilla 31112/11 olevaa asuinkerrostalokiinteistöä. Sijainti muutosalueen tontilla turvataan johtokujamerkinnällä.

Vastine

Asemakaavaan on lisätty johtokujamerkintä.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehty muutos

Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty johtokujamerkintä tontille 31112/10.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se hyväksyi 9.1.2012 Kiinteistö Oy Wavulinintie 3:n kanssa 28.12.2011 ehdollisesti allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Pirkko Vainio, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

pirkko.vainio(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12064 kartta, päivätty 13.9.2011, muutettu 22.8.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12064 selostus, päivätty 13.9.2011, muutettu 22.8.2012

3

Viitesuunnitelma

4

Vuorovaikutusraportti 13.9.2011, täydennetty 22.8.2012

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 620

HEL 2011-002745 T 10 03 03

Kiinteistökartta F2 T3, Wavulinintie 3

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren korttelin nro 31112 tonttia nro 10 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12064 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 31112/10 omistaja Kiinteistö Oy Wavulinintie 3, jonka koko osakekanta on NCC Rakennus Oy:n omistuksessa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka täydentää luontevasti korttelia ja katukuvaa.

Teollisuus- ja varastorakennusten (T) tontista 31112/10 muodostetaan asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Tontin rakennusoikeus on 3 825
k-m² ja tonttitehokkuus e = 1,7. Asuntojen keskipinta-alan tulee olla 75 huoneistoneliömetriä. Autopaikat tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin.

Kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy Wavulinintie 3:n omistaman tontin 31112/10 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 650

HEL 2011-002745 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastolle ei aiheudu kustannuksia asemakaavan muutosehdotuksen johdosta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

va. kaupunginarkkitehti

Jaakko Haapanen

Lisätiedot

Jaakko Haapanen, va. kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38607

jaakko.haapanen(a)hel.fi

Jylhänlehto Marko, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Kiiskinen Anu, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 22.11.2011 § 131

HEL 2011-002745 T 10 03 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Tontille tulee varata riittävä tila tarvittavia pelastusteitä varten.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Kari Lehtokangas

Lisätiedot

Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2011 § 312

Pöydälle 13.9.2011 kokouksesta

HEL 2011-002745 T 10 03 03

Ksv 0790_6, Wavulinintie 3, karttaruutu F2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 13.9.2011 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31112 tontin 10 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12064 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj-rooteli **********

- laskutus **************************

Käsittely

27.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Männistö Lasse: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus huoneistojen keskimääräisestä 75 neliön pinta-alasta.

Kannattajat: Rauhamäki Tatu

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus huoneistojen keskimääräisestä 75 neliön pinta-alasta.

Jaa-äänet: 5
Mari Holopainen, Silvia Modig, Matti Niemi, Heli Puura, Kai Ovaskainen

Ei-äänet: 4
Stefan Johansson, Lasse Männistö, Elina Palmroth-Leino, Tatu Rauhamäki

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti.

 

13.09.2011 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Neuvonen Matti, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566