Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1074

V Hallintosäännön ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen muuttaminen

HEL 2012-012624 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 2 momentin ja 3 momentin 1. virkkeen sekä Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 42 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentti

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaa pitää hallintokeskuksen määräämä henkilö.

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentin 1. virke

Muun toimielimen pöytäkirjaa pitää viraston tai liikelaitoksen määräämä henkilö.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 42 §:n 1 momentti

Valtuuston kokouksista pitää pöytäkirjaa hallintokeskuksen määräämä henkilö.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikeuspalveluiden muistio

2

Sääntötoimikunnan lausunto

3

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallintosääntö

4

Ehdotus Helsingin kaupungin hallintosäännöksi

5

Voimassa oleva Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestys

6

Ehdotus Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestykseksi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa Helsingin kaupungin hallintosäännön 9 §:n 2 momentin ja 3 momentin 1. virkkeen sekä Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 42 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentti

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaa pitää hallintokeskuksen määräämä henkilö.

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentin 1. virke

Muun toimielimen pöytäkirjaa pitää viraston tai liikelaitoksen määräämä henkilö.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 42 §:n 1 momentti

Valtuuston kokouksista pitää pöytäkirjaa hallintokeskuksen määräämä henkilö.

Esittelijä

Voimassa olevissa hallintosäännön 9 §:n 2 ja 3 momenteissa sekä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 42 §:n 1 momentissa edellytetään, että toimielimen pöytäkirjanpitäjä on viranhaltija.

Kuntalain 44 §:n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Virkasuhde ei ole perusteltu tehtävässä, jossa ei käytetä julkista valtaa.

Pöytäkirjanpitäjän tehtävät eivät sisällä julkisen vallan käyttöä, vaan ovat teknisiä. Pöytäkirjanpitäjä ei osallistu tai vaikuta kokouksen kulkuun, vaan ainoastaan kirjaa tehdyt ratkaisut. Mikäli pöytäkirjanpitäjän ja puheenjohtajan käsitykset kokouksen kulusta ovat erilaiset, pöytäkirjanpitäjän näkemys väistyy.
Toimielimen pöytäkirja valmistuu lopulliseksi, julkista luotettavuutta nauttivaksi asiakirjaksi sen tultua tarkastetuksi. Pöytäkirjanpitäjä ei osallistu tarkastusprosessiin, joten hän ei siinäkään vaiheessa vaikuta päätöksentekoon. Laillista estettä muutokselle ei näin ole. Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden muistio ja sääntötoimikunnan lausunto ovat asian liitteenä.

Pöytäkirjanpitäjän tehtävän avaaminen muillekin asiantuntijoille kuin virkasuhteessa oleville on tarkoituksenmukaista. Sijaisia varsinaiseksi pöytäkirjanpitäjäksi nimetylle voidaan ottaa laajemmasta joukosta. Lisäksi virkoja, joiden tehtävän kuvaukseen sisältyy toimielimen pöytäkirjan pitämistä, voidaan tarvittaessa muuttaa työsopimussuhteiksi, jos tehtävään ei muuten sisälly julkisen vallan käyttämistä.

Toimielimen pöytäkirjan pitäminen on vaativa asiantuntijatehtävä, joten pöytäkirjanpitäjällä tulee olla soveltuva ja riittävä koulutus tehtävävään, ja hänen tulee olla perehtynyt toimielimen sihteerin tehtäviin, vaikka tehtävää hoidettaisiin työsopimussuhteessa.

Tällä muutoksella on tarkoitus mahdollistaa kaikkien toimielinten pöytäkirjan pitäminen myös työsopimussuhteisille henkilöille. Opetustoimen johtosäännössä on hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen lisäksi  määräyksiä pöytäkirjan pitämisestä, mutta nämä määräykset on esitetty muutenkin kumottaviksi uudessa opetustoimen johtosäännössä, joka on valtuuston käsiteltävänä 26.9.2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikeuspalveluiden muistio

2

Sääntötoimikunnan lausunto

3

Voimassa oleva Helsingin kaupungin hallintosääntö

4

Ehdotus Helsingin kaupungin hallintosäännöksi

5

Voimassa oleva Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestys

6

Ehdotus Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestykseksi

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566