Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1078

V Helsingin kaupungin osallistuminen Cultura-säätiön perustamiseen

HEL 2012-007050 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan Cultura-säätiöön, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian liitteen 4. mukaisesti.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee todeta tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevan,  että sekä Espoon että Vantaan kaupungit ovat tehneet myönteisen päätöksen säätiöön mukaan lähtemisestä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: (2) Kaupunginvaltuusto päättänee, ettei kaupunki lähde mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan Cultura-säätiöön.

Esityksestä tai sen perusteluista ei käy ilmi, miksi venäjänkielisten kielellinen ja kulttuurinen identiteetti tarvitsisivat julkisen vallan erityistukea, tai miksi venäjänkielisten kielellisen ja kulttuurisen identiteetin vahvistaminen olisi sellaista, suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista edistävää toimintaa, että sen voitaisiin katsoa palvelevan Helsingin myönteistä kehitystä, vastaavan helsinkiläisen veronmaksajan etua ja siten kuuluvan julkisen vallan tehtäviin.

Puheet venäjänkielisen väestön identiteetin ylläpidosta asettuvat lisäksi outoon valoon, kun otetaan huomioon, että merkittävä osa venäjää puhuvasta väestöstämme on ns. paluumuuttajia, ts. henkilöitä, jotka muuttolupaa hakiessaan ovat ilmoittaneet olevansa identiteetiltään suomalaisia.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jussi Halla-aho jätti asiaan vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM:n esitys osallistumisesta venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan säätiön perustamiseen

2

OKM:n täydentävä sähköposti

3

Tarvekartoitus_venäjänkielisten_kotopalveluista

4

OKM:n lauspyyntö hallituksen esitys

5

Oikeuspalveluiden lausunto

6

OKM:n täydennetty esitys osallistumisesta Cultura-säätiön perustamiseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan kaupunki

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta perustettavaan Cultura-säätiöön, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota. Säätiön tarkoituksena on myös edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee luovuttaa säätiön säädepääomaksi viisituhatta (5 000) euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä säätiön säädekirjan ja säännöt esityslistan tämän asian liitteen 4. mukaisesti.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee todeta tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevan,  että sekä Espoon että Vantaan kaupungit ovat tehneet myönteisen päätöksen säätiöön mukaan lähtemisestä.

Esittelijä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut Cultura-säätiön perustamista ja pyytänyt Helsingin kaupunkia mukaan säätiön perustajatahoksi. Vastaava pyyntö on esitetty myös Espoolle ja Vantaalle. Perustettavan säätiön tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä ja kulttuurista identiteettiä, integraatiota ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Säätiön alustavassa toimintasuunnitelmassa todetaan mm. että kulttuuri on keskeinen toimiala maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin vaalimisen ja kehittämisen, mutta myös aktiivisen kansalaisuuden kannalta. Säätiön tarkoituksena on toimia yhteistyökanavana ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Venäjänkielisen väestön asemaa ja tarvetta säätiön tuottamalle toiminnalle on tarkemmin selvitetty esityslistan tämän asian liitteenä 3 olevassa selvityksessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut tulevansa vastaamaan säätiön toiminnan rahoituksesta niin, että Helsingin kaupungin rahoitusosuus koskee vain suoritusta peruspääomaan. Ministeriön tätä asiaa täsmentävässä viestissä 14.5.2012 todetaan mm. että säätiön rahoitus on tarkoitus kattaa jatkossa valtionavustuksena veikkausvoittovaroista. Perustajia ei siten pyydetä osallistumaan säätiön jatkuvaan rahoitukseen, vaan kertaluontoisesti säätiöpääomaan. Viesti 14.5.2012 on tämän asian liitteenä 2.

Kaupunginhallitus toteaa, että sääntöehdotuksen mukaan säätiön toimielimenä on hallitus, johon kuuluu 6 - 8 varsinaista jäsentä. Jokainen säätäjä voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että säätiön perustamista on valmisteltu yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa.

Kaupunginhallitus ilmoittaa vielä, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee

kehottamaan talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan siitä, että Helsingin osuus säätiön säädepääomasta eli  viisi tuhatta (5 000) euroa maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käytettävksi (yritystunnus 1000) projekti 1 04 02 0026, tililtä 473900 Avustukset muille yhteisöille,

kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset ja

kehottamaan sivistystoimen rootelia valmistelemaan konsernijaostolle kaupungin ehdokkaan nimeämisen perustettavan säätiön hallitukseen.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että päätös säätiöön lähtemisestä on ehdollinen. Sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että sekä Espoo että Vantaa päättävät lähteä mukaan säätiöön. Espoo on jo tehnyt vastaavan, ehdollisen päätöksen, Vantaalla asia on valmistelussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

OKM:n esitys osallistumisesta venäjänkielisiä kulttuuri- ja kotoutumispalveluja tuottavan säätiön perustamiseen

2

OKM:n täydentävä sähköposti

3

Tarvekartoitus_venäjänkielisten_kotopalveluista

4

OKM:n lauspyyntö hallituksen esitys

5

Oikeuspalveluiden lausunto

6

OKM:n täydennetty esitys osallistumisesta Cultura-säätiön perustamiseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Vantaan kaupunki

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.09.2012 § 1052

Pöydälle 24.09.2012

HEL 2012-007050 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566