Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1079

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Kruunuvuorenrantaan toteutettavan säiliön 468 valotaideteoksen töiden loppuunsaattamiseen ja louheen välivarastointialueen esirakentamiseen

HEL 2012-011581 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää 520 000 euroa vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen alakohtaan 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

-        1 190 000 euroa säiliön 468 valotaideteoksen töiden loppuunsaattamiseen ja

-        600 000 euroa louheen välivarastointialueen
esirakentamiseen.
 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 30.8.2012

2

Säiliön 468 sijaintikartta

3

Kruunuvuorenranta, läjitysalueet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää 520 000 euroa vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen alakohtaan 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

-        1 190 000 euroa säiliön 468 valotaideteoksen töiden loppuunsaattamiseen ja

-        600 000 euroa louheen välivarastointialueen
esirakentamiseen.
 

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 1.2.2012 § 21 myöntää vuonna 2011 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella 0,73 milj. euroa ylitysoikeutena Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen. Rakennusvirasto on myöhemmin käynnistänyt em. määrärahoilla Kruunuvuorenrantaan säiliön 468 valotaideteoksen toteutuksen. Hankkeeseen kuuluu säiliön 468 ja siihen liittyvän raitin rakentaminen sekä laiturin kunnostaminen.

Louhetta otetaan vastaan Kruunuvuorenrannan välivarastointi-alueella. Myöhemmin vuosina 2015-2016 louheet sijoitetaan meritäyttöihin Kruunuvuorenrannassa. Välivarastointialueella sijaitseva Huttuvati esirakennetaan vuonna 2012 massanvaihdoin.

Kaupunki on lunastanut Kruunuvuoren alueelta muutamia öljysatamatoiminnan aikaisia rakennelmia. Nämä lähinnä laituri-, säiliö ja lastauslaitetyyppiset entiset öljysatamarakenteet on merkitty osayleiskaavaan ja tuleviin asemakaavoihin säilytettäviksi rakenteiksi. Ne säilyttävät muistumia alueen aikaisemmasta toiminnasta ja luovat Kruunuvuorenrannalle omaleimaista identiteettiä. Suurinta näistä säiliöistä kutsutaan säiliö 468:ksi. Se sijaitsee Kruunuvuorenrannan länsirannalla ja näkyy hyvin sekä Laajasaloon että Helsingin kantakaupunkiin. Säiliö on lieriömäinen ja sen halkaisija on 35 m ja korkeus 16 m.

Kaupunkisuunnitteluviraston Kruunuvuorenranta -projekti on teettänyt säiliöstä suunnitelman, jonka sisältöön kuuluu säiliön taidevalaisu ja muuntaminen lämmittämättömäksi tapahtumatilaksi. Valaistu säiliö liittyy myöhemmin ympärille rakentuvan, laadukkaalla ja taiteellisella valaistuksella profiloituvan Kruunuvuorenrannan valaistuksen kokonaisratkaisuun. Hanke on kaupunkisuunnitteluviraston WDC-2012 -hanke.

Valotaideteoksen kustannukset ovat aiemmin suunnitellun mukaisesti 1,8 milj. euroa. Hankkeen yhteydessä on toteutettava laiturien ja kulkuväylien kunnostukset, jotka aiheuttavat 0,12 milj. euron lisäkustannuksen. Aiemmin myönnetyn 0,73 milj. euroa määrärahan lisäksi valotaideteos-hankkeen toteuttamiseen tarvitaan siten
1,19 milj. euroa. Lisäksi välivarastointialueen esirakentamiseen tarvitaan 0,6 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön vuoden 2012 talousarvion alakohdasta
8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen 1,79 milj. euroa Kruunuvuorenrannan hankkeisiin.

Esittelijä toteaa, että valotaideteoksen toteuttamiseen on varauduttu talousarviossa. Sen sijaan välivarastointialueen esirakentaminen ei ollut tiedossa vuoden 2012 talousarviota laadittaessa ja Kruunuvuorenrannan hankkeet ylittävät talousarviossa käytettävissä olevat määrärahat 0,52 milj. eurolla. Ylittävä osuus voidaan kuitenkin siirtää talousarvion kohdasta 8 01 02 10, muu esirakentaminen. Kaupunginvaltuuston päättämän sitovan talousarviokohdan esirakentamisen määrärahat eivät ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 30.8.2012

2

Säiliön 468 sijaintikartta

3

Kruunuvuorenranta, läjitysalueet.pdf

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566