Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

01.10.2012

 

 

 

 

 

 

§ 1085

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristölupahakemuksista (Viikin käsittelylaitos)

HEL 2011-006220 T 11 01 00 00

Viitteet: Dnro:t 1) ESAVI/173/04.08/2012 ja 2) ESAVI/174/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisista hakemuksista, jotka koskevat Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muutosta ja rakennusjätteen käsittelytoimintaa Viikissä:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 18.9.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Suomen Hyötykeskus Oy:n hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Käsittelylaitoksen toimintaa harjoitetaan Viikin- Vanhankaupunginlahden arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen läheisyydessä. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön. Melun leviäminen tulisi selvittää ottaen huomioon alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitosalueen siisteydestä ja erityisesti hajuhaittojen torjunnasta tulee huolehtia päivittäin. Toiminnasta tulisi raportoida myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Suomen Hyötykeskus Oy:n siirtokuormausaseman ja lajittelulaitoksen toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen sekä rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Hakemus, toiminnan muuttaminen

3

Hakemus, rakennusjätteen käsittelylaitos

4

Etelä-Suomen AVI:n päätös 13.5.2011 (Viikin käsittelylaitoksen ympäristölupa)

5

Etelä-Suomen AVI:n päätös 30.11.2011 (Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen)

6

Kartta / Suomen Hyötykeskus Oy:n jätteenkäsittelylaitokset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisista hakemuksista, jotka koskevat Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muutosta ja rakennusjätteen käsittelytoimintaa Viikissä:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 18.9.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Suomen Hyötykeskus Oy:n hakemuksista. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Käsittelylaitoksen toimintaa harjoitetaan Viikin- Vanhankaupunginlahden arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen läheisyydessä. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön. Melun leviäminen tulisi selvittää ottaen huomioon alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitosalueen siisteydestä ja erityisesti hajuhaittojen torjunnasta tulee huolehtia päivittäin. Toiminnasta tulisi raportoida myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Kaupunginhallitus puoltaa Suomen Hyötykeskus Oy:n siirtokuormausaseman ja lajittelulaitoksen toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen sekä rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa ympäristönsuojelulain mukaisista hakemuksista, jotka koskevat Suomen Hyötykeskus Oy:n Viikin käsittelylaitoksen toiminnan muutosta (Dnro ESAVI/173/04.08/2012) ja Suomen Hyötykeskus Oy:n rakennusjätteen käsittelytoimintaa Viikissä (Dnro ESAVI/174/04.08/2012). Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 11.10.2012 mennessä.

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on 18.9.2012 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Suomen Hyötykeskus Oy:n lupahakemuksista.

Hakemusten pääasiallinen sisältö

Suomen Hyötykeskus Oy hakee ympäristölupaa rakennusjätteiden vastaanottamista ja lajittelemista, kierrätyspolttoaineen valmistamista ja yhdyskuntajätteiden siirtokuormaamista koskevan toiminnan laajentamiseksi.

Viikin käsittelylaitoksen (jäljempänä: vanha laitos) toiminnat sijaitsevat Viikin kaupunginosassa korttelin 36019 tonteilla 2 ja 3, osoitteessa Viikintie 31–35Rakennusjätteen käsittelytoiminta (jäljempänä uusi laitos) sijoittuu tontille 1 osoitteeseen Viikintie 35. Alue rajoittuu etelä- ja itäpuolelta Viikin luonnonsuojelualueeseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat yli 300 metrin päässä tontista luoteeseen moottoritien takana.

Vanha laitos

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Suomen Hyötykeskus Oy:lle ympäristöluvan 13.5.2011 ja toiminnan muutosta koskevan ympäristöluvan 30.11.2011. Lupien mukaan Viikin käsittelylaitoksella saa vastaanottaa ja käsitellä kaupan ja teollisuuden jätteitä 20 000 tonnia/vuosi, pakattua biojätettä 10 000 tonnia/vuosi, rakennus- ja purkujätettä 25 000 tonnia/vuosi, yhdyskuntajätettä 40 000 tonnia/vuosi, kotikeräyspaperia 25 000 tonnia/vuosi, puujätettä 10 000 tonnia/vuosi ja liha- ja teurastamojätettä 5 000 tonnia/vuosi.

Toiminnan muuttamista koskeva lupahakemus koskee vastaanotettavan ja varastoitavan pakatun biojätteen määrän nostamista 15 000 tonniin vuodessa. Biojätteen varastoinnista aiheutuvat hajuhaitat estetään. Lisäksi haetaan lupaa vastaanottaa pieniä määriä tiettyjä rakennusjätteitä (eristevilla 1 000 tonnia/vuosi, bitumi 1 000 tonnia/vuosi, posliini 1 000 tonnia/vuosi) sekä vastaanottaa ja murskata muoveja 1 000 tonnia/vuosi. Muiden voimassaolevan ympäristöluvan mukaisten jätteiden vastaanotto- ja käsittelymäärät eivät tule nousemaan. Toiminnan muutos ei hakemuksen mukaan lisää laitoksen ympäristövaikutuksia.

Laitoksen toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 6.00 - 22.00. Satunnaisesti siirtokuormausasemalla voi olla toimintaa viikonloppuisin. Huolto- ja kunnostustoimintaa voi olla satunnaisesti myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin.

Laitokselta ei aiheudu hakemuksen mukaan päästöjä ilmaan. Liikenteestä aiheutuvia pölyhaittoja ei hakemuksessa ole arvioitu. Alueella liikennöi päivittäin 50-60 raskasta ajoneuvoa.

Laitosalue siivotaan säännöllisesti.

Uusi laitos

Lupahakemus koskee rakennusjätteen käsittelyn siirtämistä korttelin 36019 tonteilta 2 ja 3 tontille 1. Hakemuksen mukaan uudella laitoksella otetaan vastaan 25 000 tonnia rakennusjätettä vuodessa. Tontille sijoitetaan teltta, jossa suoritetaan rakennusjätteen esikäsittely, seulonta ja jatkolajittelu. Teltta ehkäisee seulonnasta aiheutuvan pölyn ja melun leviämistä. Tarvittaessa pölyämistä voidaan ehkäistä sumuttimin.

Toiminta-aika on arkisin kahdessa vuorossa (maanantaista perjantaisin kello 6–22). Satunnaisesti seulontaa voi olla poikkeuksellisesti myös muina ajankohtina.

Luvan hakija pyytää lupaa hakemusten mukaisten toimintojen aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Hakemus, toiminnan muuttaminen

3

Hakemus, rakennusjätteen käsittelylaitos

4

Etelä-Suomen AVI:n päätös 13.5.2011 (Viikin käsittelylaitoksen ympäristölupa)

5

Etelä-Suomen AVI:n päätös 30.11.2011 (Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen)

6

Kartta / Suomen Hyötykeskus Oy:n jätteenkäsittelylaitokset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 18.09.2012 § 275

HEL 2011-006220 T 11 01 00 00

ESAVI/173/04.08/2012, ESAVI/174/04.08/2012

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Suomen Hyötykeskus Oy:n siirtokuormaus- ja lajittelulaitoksen (jäljempänä vanha laitos) toiminnan olennaista muuttamista ja rakennettavan rakennusjätteen käsittelylaitoksen (jäljempänä uusi laitos) toimintaa koskevista ympäristölupahakemuksista seuraavan lausunnon.

Laitosten sijainti

Jätteen siirtokuormaus- ja käsittelylaitokset sijaitsevat Helsingin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36019 tontilla 1, osoite Viikintie 31–35. Tontilla on ollut aiemmin Viikin jätevedenpuhdistamo lietekenttineen.

Tontti rajoittuu etelä- ja itäpuolelta Viikin luonnonsuojelualueeseen. Tontin länsipuolella Viikintien takana on teollisuusalue. Samalla tontilla Suomen Hyötykeskus Oy:n laitosten kanssa on Betset Oy:n betoniasema, Rudus Oy:n kivenmurskaamo, Lassila & Tikanoja Oy:n lajittelulaitos, Helsingin kaupungin rakentamispalveluiden maa-ainesten varasto- ja käsittelykenttä ja Helsingin Veden lietteen vastaanottoasema ja multa-asema.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat yli 300 metrin päässä tontista luoteeseen moottoritien takana.

Aikaisemmat luvat

-        Uudenmaan ympäristökeskuksen Sita Finland Oy:lle 24.4.2008 myöntämä lupa rakennusjätteiden vastaanottamiseksi ja lajittelemiseksi, kierrätyspolttoaineen valmistamiseksi ja yhdyskuntajätteiden siirtokuormaamiseksi

-        Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 13.5.2011, joka koskee Suomen Hyötykeskus Oy:n Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista

-        Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.11.2011, joka koskee Suomen Hyötykeskus Oy:n Viikin käsittelylaitoksen toiminnan olennaista muuttamista

-        Päätös, joka koskee laitoksen eräiden toimintojen hyväksymistä sivutuoteasetuksen mukaiseksi luokan 1 väliasteen laitokseksi ja luokan 3 väliasteen laitokseksi, Sita Finland Oy/Suomen Hyötykeskus Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, STU 1706 A/13.12.2010

-        Päätös, joka koskee luokan 3 sivutuotteita varastoivan väliasteen laitoksen toiminnan muuttamista, Sita Finland Oy/Suomen Hyötykeskus Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PH931 A/15.9.2011.

Vanhan laitoksen toiminta

Laitoksella on lupa vastaanottaa, varastoida, murskata, lajitella ja siirtokuormata seuraavia määriä jätteitä vuodessa:

-        kaupan ja teollisuuden jätteet noin 20 000 tonnia

-        pakattu biojäte 10 000 tonnia

-        rakennus- ja purkujäte noin 25 000 tonnia

-        yhdyskuntajäte (siirtokuormaus) noin 40 000 tonnia

-        kotikeräyspaperi noin 25 000 tonnia

-        puujäte noin 10 000 tonnia

-        liha- ja teurastamojäte noin 5 000 tonnia

Kertavarastointimäärät ovat seuraavat:

-        pakattu biojäte noin 30 tonnia

-        keräyspaperi noin 60 tonnia

-        yhdyskuntajäte noin 50 tonnia

-        puujäte noin 200 tonnia

-        rakennus- ja purkujäte noin 200 tonnia

-        liha- ja teurastamojäte noin 18 tonnia

Kierrätyspolttoainetta saa murskata noin 20000 tonnia tontilla olevassa hallissa ja puujätettä noin 10000 tonnia alapihalla. Liha- ja teurasjätteitä sekä pakattua biojätettä varten pihalla on kylmäkontit.

Käsittelylaitoksella saa vastaanottaa, lajitella ja siirtokuormata jätteitä maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 22.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 8.00 - 16.00 pois lukien yleiset juhlapäivät. Puujätettä saa hakettaa alapihalla maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 18.00 pois lukien yleiset juhlapäivät.

Toiminnan laajentaminen

Suomen Hyötykeskus Oy hakee lupaa toiminnan muuttamiseksi seuraavalla tavalla:

Laitoksella aiemmin tapahtunut sekalaisen rakennus- ja purkujätteen käsittely siirtyy uuteen paikkaan vanhan jäteveden puhdistamon tontilla. Uudessa rakennusjätteen käsittelylaitoksen sijoituspaikassa on Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) maa- ym. aineksen välivarastointia ja käsittelyä.

Rakennusjätteen käsittelylaitoksessa lajiteltu puujäte tuodaan takaisin murskattavaksi yhdessä puhtaan laitokselle suoraan vastaanotettavan puujätteen kanssa. Käsiteltävän puujätteen määrä on vuositasolla 11500 tonnia. Hake toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Suomen Hyötykeskus Oy esittää nostavansa pakatun biojätteen vastaanottomäärää 15000 tonniin vuodessa. Jäte koostuu lähinnä pakatuista entisistä eläinperäisistä elintarvikkeista. Vastaanotto- ja varastointimenettely on entisen kaltainen. Biojäte toimitetaan Envor Biotech Oy:lle Forssaan, ST1 Biofuels Oy:lle Hämeenlinnaan tai Kujalan Komposti Oy:lle Lahteen.

Suomen Hyötykeskus Oy aikoo ryhtyä vastaanottamaan eristevillaa (1000 tonnia/vuosi), bitumia (1000 tonnia/vuosi) ja posliinia (1000 tonnia/vuosi). Suurimmat varastot ovat vastaavasti 20, 40 ja 40 tonnia. Lisäksi laitokselle vastaanotetaan  ja varastoidaan sairaala- ja sekalasia enimmillään 400 tonnia vuodessa. Jätteet kuljetetaan edelleen hyödynnettäväksi.

Lisäksi muovi on uusi vastaanotettava jae (1000 tonnia/vuosi). Muovi murskataan paikalle tuotavalla murskaimella ja toimitetaan uusio- tai energiahyötykäyttöön.

Muilta osin vastaanotettavat ja käsiteltävät jätemäärät pysyvät ennallaan eikä minkään jätteen kertavarastointimäärä kasva.

Yhdyskuntajätteistä puolet ja kaikki muu jäte on peräisin kaupasta ja teollisuudesta. Toinen puoli yhdyskuntajätteestä on peräisin HSY Jätehuollon jätteenkuljetusurakoinnista.  Jätteet ovat yleisesti ottaen peräisin pääkaupunkiseudulta.

Mahdollinen jätteen mukana tuleva sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan Kuusakoski Oy:lle. Kuormien mukana tuleva vaarallinen jäte varastoidaan ennen käsittelyyn toimittamista erillisessä vaaralliselle jätteelle tarkoitetussa kontissa.

Toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin kello 6.00 - 22.00. Satunnaisesti siirtokuormausasemalla voi olla toimintaa viikonloppuisin. Huolto- ja kunnostustoimintaa voi olla satunnaisesti myös pyhäpäivinä ja viikonloppuisin.

Ympäristökuormitus

Toiminnan muutos ei hakemuksen mukaan lisää laitoksen ympäristövaikutuksia. Pesuvedet ja sosiaalijätevedet johdetaan umpikaivoon. Yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman jätepuristimesta valuva neste ohjataan myös umpikaivoon. Eläinperäisen jätteen tai teurasjätteiden vastaanotosta tai varastoinnista ei aiheudu päästöjä maaperään, vesiin tai ilmaan.

Sadevedet valuvat alamäkeen kohti lumensulatusallasta.

Laitokselta ei aiheudu hakemuksen mukaan päästöjä ilmaan. Paikalle tuotava murskain on hidaskäyntinen eikä sen käytöstä aiheudu hakemuksen mukaan merkittävää pölyhaittaa. Mahdolliset pölyhaitat estetään vesisumutuksella. Liikenteestä aiheutuvia pölyhaittoja ei hakemuksessa ole arvioitu.
Alueella liikennöi päivittäin 50-60 raskasta ajoneuvoa. Murskaimen lähtömelutaso on 85-90 dB.

Laitosalue siivotaan säännöllisesti.

Uuden laitoksen toiminta

Uudella laitoksella otetaan hakemuksen mukaan vastaan 25 000 tonnia rakennusjätettä vuodessa. Suurin kertavarastointimäärä on 100 tonnia rakennusjätettä.

Rakennusjätteen käsittely tapahtuu Suomen Hyötykeskus Oy:n vuokraamalle alueella rakennettavassa teltassa. Kuormat punnitaan Suomen Hyötykeskus Oy:n vanhalla laitoksella. Kuormista erotellaan teltassa kaivinkoneella suuri ja painava materiaali. Jäljelle jäänyt materiaali seulotaan.

Seulan alite (4 000–5 000 tonnia/vuosi) toimitetaan kaatopaikalle. Ylitteestä energiajae toimitetaan Suomen Hyötykeskus Oy:n Vantaan laitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Loppu ylitteestä koostuu puu- ja kiviaineksesta ja metallista ja se toimitetaan lajittelurobotilla lajiteltavaksi. Lajittelurobotti sijaitsee Suomen Hyötykeskus Oy:n vanhalla laitoksella. Jos vielä pilottivaiheessa oleva lajittelurobotti otetaan myöhemmin täyteen käyttöön, se siirretään uudelle laitokselle.

Lajittelussa syntyvä puujäte viedään Suomen Hyötykeskus Oy:n vanhalle laitokselle murskattavaksi. Metalli viedään Kuusakoski Oy:lle ja kiviaines Rudus Oy:lle.

Mahdollinen jätteen mukana tuleva sähkö- ja elektroniikkaromu varastoidaan Suomen Hyötykeskus Oy:n vanhalla laitoksella ennen kuljettamista Kuusakoski Oy:lle. Vastaavasti mahdolliset kuormien mukana tulevat vaaralliset jätteet varastoidaan erillisessä vaaralliselle jätteelle tarkoitetussa kontissa vanhalla laitoksella.

Toiminta-aika on arkisin kahdessa vuorossa (maanantaista perjantaisin kello 6–22. Satunnaisesti seulontaa voi olla poikkeuksellisesti myös muina ajankohtina.

Ympäristökuormitus

Lajittelu ja seulonta tapahtuvat teltassa, mikä hakemuksen mukaan ehkäisee pölyn ja melun leviämistä. Pölyämistä voidaan ehkäistä lisäksi vesisumutuksella. Toiminnassa ei käytetä vettä eikä siinä synny sosiaalijätevesiä. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin tai viemäriin.

Alueella liikennöi päivittäin 30–50 ajoneuvoa.

Laitokselle ajetaan Viikintietä pitkin.

Ympäristölautakunnan lausunto

Vanha laitos

Ympäristölautakunta puoltaa Suomen Hyötykeskus Oy:n siirtokuormausaseman ja lajittelulaitoksen toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat.

Laitosalueen ja erityisesti yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman siisteydestä ja erityisesti hajuhaittojen torjunnasta tulee huolehtia päivittäin. Jos roskaantumista, hajuhaittoja tai haittaeläimiä esiintyy, korjaaviin toimiin on ryhdyttävä viipymättä.

Liikennöinnin aiheuttamien pölyhaittojen torjumiseksi piha-alue tulee pitää mahdollisimman puhtaana.  Toiminnanharjoittajan tulee myös osallistua muiden toiminnanharjoittajien kanssa yhteisten kulkuväylien hoitoon ja pölyntorjuntaan.

Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta myöskään yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa saa aiheutua merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön. Melun leviäminen tulee selvittää ottaen huomioon alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Koska toimintaa harjoitetaan Viikin-Vanhankaupunginlahden arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen läheisyydessä, toimintoja, joista aiheutuu muusta toiminnasta selvästi erottuvaa melua (esim. puun haketus) ei saa tehdä ollenkaan lauantaisin tai viikonloppuisin tai muulloin arkisin klo 18 jälkeen.

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan hakijan esitys jätteen käsittelyn seurannaksi ja tarkkailuksi ei täytä jätelain 120 §:n vaatimuksia. Tältä osin hakemusta tulee täydentää.  

Toiminnasta raportoidaan myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan muutos ei lisää merkittävästi ympäristövaikutuksia, eikä aloittaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Uusi laitos

Ympäristölautakunta puoltaa Suomen Hyötykeskus Oy:n rakennusjätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat.

Laitosalueen siisteydestä tulee huolehtia päivittäin. Jos roskaantumista esiintyy, korjaaviin toimiin on ryhdyttävä viipymättä.

Alue on tulvaherkkä, mikä tulee ottaa huomioon perustamistasoa määriteltäessä. Toiminnanharjoittajan on varauduttava siihen, että mahdollisessa tulvatilanteessa jätteet eivät pääse leviämään ympäristöön. Hulevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä (ilman kiintoaineen erotusta) alueelta eteenpäin.

Toiminnanharjoittajan tulee varautua mahdollisiin kuljetuskaluston tai työkoneiden aiheuttaviin öljyvuotoihin varaamalla laitokselle imeytysainetta ja vuotojen keräysvälineitä.

Liikennöinnin aiheuttamien pölyhaittojen torjumiseksi piha-alue tulee pitää mahdollisimman puhtaana. Toiminnanharjoittajan tulee myös osallistua muiden toiminnanharjoittajien kanssa yhteisten kulkuväylien hoitoon ja pölyntorjuntaan.

Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon, ettei toiminnasta myöskään yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa saa aiheutua merkittävää meluhaittaa lähiympäristöön. Kevyt telttakangas ei ehkäise melun leviämistä kovin tehokkaasti. Melun leviäminen luonnonsuojelualueelle tulee selvittää ottaen huomioon alueen muiden toiminnanharjoittajien aiheuttama melu.

Koska toimintaa harjoitetaan Viikin- Vanhankaupunginlahden arvokkaan suojelu- ja virkistysalueen läheisyydessä, toimintoja, joista voi aiheutua muusta toiminnasta selvästi erottuvaa melua (esim. seulonta) ei saa tehdä ollenkaan lauantaisin tai viikonloppuisin tai muulloin arkisin klo 18 jälkeen.

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan hakijan esitys jätteen käsittelyn seurannaksi ja tarkkailuksi ei täytä jätelain 120 §:n vaatimuksia. Tältä osin hakemusta tulee täydentää.  

Toiminnasta raportoidaan myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Hannu Arovaara, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566