Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 898

V Kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2012-011362 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markku Heikkiselle vapautuksen kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita

    1. nykyinen varajäsen Marja Anttila uudeksi jäseneksi 
    2. Nina Castén Marja Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi

kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Markku Heikkisen eroilmoitus

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Markku Heikkiselle vapautuksen kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita

    1. nykyinen varajäsen Marja Anttila uudeksi jäseneksi 
    2. Nina Castén Marja Anttilan henkilökohtaiseksi varajäseneksi

kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Markku Heikkinen (SDP) pyytää 16.8.2012 vapautusta kaupunginorkesterin johtokunnan jäsenen luottamustoimesta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Markku Heikkisen jäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, vs. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Markku Heikkisen eroilmoitus

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kaupunginorkesterin johtokunta

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566