Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 903

Harmaan talouden seurantaraportti 1-2012

HEL 2012-009112 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 1-2012 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti_ 1 2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 1-2012 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

- selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä neljännesvuosittain

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.1.-31.3.2012 koskeva verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy liitteenä olevaan seurantaraporttiin.

Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti kuluneella vuosineljänneksellä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan ollen 10. Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin verottajan tutkittavaksi, eikä näin ollen kerro suoraan sitä, mikä on yrityksen todellinen tilanne seulontatietojen perusteella.  Todellinen tilanne selviää vasta Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.

Poliisilla tutkinnassa olevien eli avoimien talousrikosjuttujen määrä on kääntynyt hieman laskuun. Vuoden 2011 lopussa avoimia ilmoituksia oli yhteensä 2 014 kappaletta. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana avoimien ilmoitusten määrä oli laskenut 2000 ilmoitukseen. Kymmenen vuoden keskiarvo avoimille ilmoituksille vuosilta 2001–2010 on 1 998 ilmoitusta.

Poliisin tietoon tulleiden uusien talousrikosilmoitusten kymmenen vuoden keskiarvo (2001–2010) on 1 571 ilmoitusta. Vuonna 2011 poliisi kirjasi yhteensä 1 515 uutta ilmoitusta eli määrä laski viime vuonna alle keskimääräisen tason. Kuluvana vuonna uusia ilmoituksia on kirjattu yhteensä 357 kappaletta, kun vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna oli kirjattu yhteensä 397 uutta ilmoitusta.

Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan olevan merkittävä ennalta estävä vaikutus. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä rikoshöytyä oli saatu takaisin yhteensä hieman yli 7,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 vastaavalla ajanjaksolla rikoshyötyä kirjattiin noin 9,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti_ 1 2012.pdf

Tiedoksi

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566