Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 919

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen käytettävien määrärahojen hyödyntäminen

Pöydälle 03.09.2012

HEL 2011-009158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi 1, Kvsto 16.11.2011 asia 4

2

Työllistämistoimikunnan lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka)  johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 16.11.2012 vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2012 - 2014 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään ensi vuoden talousarvion valtuusto edellyttää, että kaupungin on selvitettävä valtion pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tarkoitettujen määrärahojen hyödyntäminen täysimääräisesti. (Sirpa Puhakka)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa työllistämistoimikunnan (22.5.2012) lausuntoon. Siinä todetaan mm., että Helsingin TE-toimisto ja henkilöstökeskus valmistelevat vuosittain yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan valtion ja kunnan välisestä yhteistyöstä työllisyyden edistämiseksi. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on työllisyysmäärärahojen suuntaaminen niin, että niillä tuetaan yhteisesti sovittujen kohderyhmien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllisyydenhoito on valtion ja kaupungin yhteinen haaste. Molempien osapuolien panosta tarvitaan, jotta käytettävissä olevia määrärahoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työllistämistoimikunta katsoo, että vuosittain solmittava yhteistyösopimus antaa tälle vankan perustan.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että kaupunki seuraa syksyn aikana, mihin toimenpiteisiin valtio ryhtyy mm. nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja maahanmuuttajien aiesopimuksen mukaisten toimenpiteiden vahvistamiseksi, ja mitä toimia nämä mahdollisesti edellyttävät kaupungin puolelta.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi 1, Kvsto 16.11.2011 asia 4

2

Työllistämistoimikunnan lausunto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566