Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 917

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 34 ja 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.8.2012, 28.8.2012: 276 §

kiinteistölautakunta

23.8.2012

rakennuslautakunta

28.8.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

24.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 34 ja 35 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.8.2012, 28.8.2012: 276 §

kiinteistölautakunta

23.8.2012

rakennuslautakunta

28.8.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

24.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566