Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 920

Urheilusaavutuksista palkitseminen

HEL 2011-005152 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa seuraavat urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit:

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat Olympialaissa ja Paralympiaisissa sekä olympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa,  joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset  MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit

Yleinen sarja

1. sija, euroa

2. sija, euroa

3. sija, euroa

Olympialaiset

10 000

7 500

5 000

MM-kilpailut

7 500

5 000

2 500

Vammaisurheilu

 

 

 

Paralympialaiset

10 000

7 500

5 000

MM-kilpailut

7 500

5 000

2 500

Nuorten sarja

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

3 750

2 500

1 250

 

Joukkuelajit

Yleinen sarja

1. sija, euroa

2. sija, euroa

3. sija, euroa

Olympialaiset

5 000

3 750

2 500

MM-kilpailut

3 750

2 500

1 250

Vammaisurheilu

 

 

 

Paralympialaiset

5 000

3 750

2 500

MM-kilpailut

3 750

2 500

1 250

Nuorten sarja

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

1 850

1 250

   750  

 

Stipendejä myönnetään Olympialaisiin ja Paralympialaisiin kuuluvien liikuntalajien saavutuksista ja virallisissa olympialajien MM-kilpailuissa saavutetuista mitalisijoista. Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija

10 000 euroa

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura

5 000 euroa

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija

2 500 euroa

Vuoden helsinkiläisvalmentaja

2 500 euroa

 

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Käsittely

Taulukoissa esiintynyt sana paraolympialaiset korjattu muotoon paralympialaiset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Khn esityslistateksti 22052000.pdf

2

Khn esityslistateksti 15042002.pdf

3

Lilk_ptk_25_10_11.pdf

4

Urh_palktk_ työryhmän esit_ 8_9_11.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa seuraavat urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet ja rahalliset tunnustukset eli stipendit:

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitaan menestyneet helsinkiläisurheilijat Olympialaissa ja Paralympiaisissa sekä olympialajeissa järjestetyissä MM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa,  joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä lajeissa, joissa järjestetään viralliset  MM-kilpailut seuraavasti:

Yksilölajit

Yleinen sarja

1. sija, euroa

2. sija, euroa

3. sija, euroa

Olympialaiset

10 000

7 500

5 000

MM-kilpailut

7 500

5 000

2 500

Vammaisurheilu

 

 

 

Paraolympialaiset

10 000

7 500

5 000

MM-kilpailut

7 500

5 000

2 500

Nuorten sarja

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

3 750

2 500

1 250

 

Joukkuelajit

Yleinen sarja

1. sija, euroa

2. sija, euroa

3. sija, euroa

Olympialaiset

5 000

3 750

2 500

MM-kilpailut

3 750

2 500

1 250

Vammaisurheilu

 

 

 

Paraolympialaiset

5 000

3 750

2 500

MM-kilpailut

3 750

2 500

1 250

Nuorten sarja

 

 

 

MM-kilpailut (olympialajit)

1 850

1 250

   750  

 

Stipendejä myönnetään Olympialaisiin ja Paralympialaisiin kuuluvien liikuntalajien saavutuksista ja virallisissa olympialajien MM-kilpailuissa saavutetuista mitalisijoista. Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Lisäksi urheilusaavutuksista palkitaan vuosittain Helsinki-päivänä jakamalla seuraavat tunnukset eli stipendit:

Vuoden helsinkiläisurheilija

10 000 euroa

Vuoden helsinkiläinen urheiluseura

5 000 euroa

Vuoden nuori helsinkiläisurheilija

2 500 euroa

Vuoden helsinkiläisvalmentaja

2 500 euroa

 

Palkittavan kotikunnan tulee olla Helsinki saavutuksen ja palkitsemisen aikaan. Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana. Tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Stipendit myönnetään kaupunginhallituksen määrärahoista.

Esittelijä

Urheilupalkintotoimikunta asetti vuonna 2010 työryhmän pohtimaan urheilupalkitsemisen muotoja. Työryhmä sai Urheilupalkintotoimikunnalta tehtäväkseen tarkistaa ja uudistaa helsinkiläisurheilijan valintakriteerit, tarkistaa stipendin euromäärät, tarkistaa kaupunginhallituksen palkitsemissäännöt ja tarvittaessa tarkistaa urheilupalkintotoimikunnan roolia. Liikuntalautakunta päätti 25.10.2011 esittää kaupunginhallitukselle urheilupalkitsemisen ohjeiden uusimista työryhmän esityksen mukaisesti.

Edellisen kerran urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.5.2000 . Palkintosummat on vuonna 2012 muutettu euromääräisiksi.

Esittelijä katsoo, että kaupunginhallituksen vuodesta 1963 kaksivuotiskaudeksi asettamaan urheilupalkintotoimikunnan kokoonpanoon ja toimintamalliin ei tulisi tehdä muutoksia, ja että kaupunginhallituksen tulisi päättää kansainvälisiin urheilusaavutuksiin perustuvasta palkitsemisesta siten,  että tunnustuspalkinnot eli stipendit myönnetään  kaupunginhallituksen määrärahoista.

Esittelijä katsoo lautakunnan ja työryhmän esityksen mukaisesti, että Helsinki- päivänä tulisi palkita työryhmän esityksen mukaisesti Vuoden helsinkiläisurheilija, Vuoden helsinkiläinen urheiluseura, Vuoden nuori helsinkiläisurheilija ja Vuoden helsinkiläisvalmentaja. Palkitsemiskategorioita olisi siten aikaisemman kahden sijaan neljä.

Kansainvälisistä urheilusaavutuksista esitetään palkittavaksi aikaisemmin voimassa olleiden periaatteiden mukaisesti menestyneet helsinkiläisurheilijat yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjassa niissä lajeissa jossa järjestetään viralliset  MM- kilpailut. Tunnustuspalkinnot olisivat lautakunnan ja työryhmän esityksen mukaan joukkuelajien osalta pienempiä kuin yksilöurheilun tunnustukset.

Esittelijä katsoo, että työryhmän esityksestä poiketen kansainvälisistä urheilusaavutuksista palkitsemisen kategorioihin tulisi sisällyttää aikaisemmin vahvistettujen periaatteiden mukaisesti nuorten sarjassa palkitseminen niissä olympialajeissa, jossa järjestetään viralliset mm. MM- kilpailut sekä yksilö- että joukkueurheilun osalta.

Esittelijä katsoo, että lautakunnan ja työryhmän esitys palkintosummien tarkastamisesta urheilusaavutusten osalta on perusteltua. Edellisen kerran palkintosummat on tarkastettu vuonna 2000.

Esittelijä katsoo, että työryhmän esitys harkinnanvaraisten palkitsemiskategorioiden perustamisesta ei ole tarkoituksenmukaista, vaan em. tunnustusten myöntäminen tulisi perustua kaupunginhallituksen vahvistamiin periaatteisiin ja stipendisummiin. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Khn esityslistateksti 22052000.pdf

2

Khn esityslistateksti 15042002.pdf

3

Lilk_ptk_25_10_11.pdf

4

Urh_palktk_ työryhmän esit_ 8_9_11.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.08.2012 § 894

Pöydälle 27.08.2012

HEL 2011-005152 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 25.10.2011 § 206

HEL 2011-005152 T 00 04 04

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle urheilupalkitsemisen ohjeiden uudistamista.

Käsittely

25.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä  tämän asian esityslistan toiseksi viimeisenä asiana.

04.10.2011 Pöydälle

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Sari Virta, yhteyssihteeri, puhelin: 310 87736

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566