Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

03.09.2012

 

 

 

 

 

 

§ 914

Herttoniemen yritysalueen eteläosan rakennuskiellon pidentäminen (nro 12136)

HEL 2012-008872 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43057 ja korttelin nro 43061 tontin nro 6 rakennuskieltoaikaa 20.10.2014 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12136/14.8.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43057 ja korttelin nro 43061 tontin nro 6 rakennuskieltoaikaa 20.10.2014 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto on voimassa 20.10.2012 saakka 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelissa 43057 ja korttelin 43061 tontilla 6.

Taustaa

Herttoniemen yritysalueen eteläosan tontit ovat pääosin vajaakäytössä. Aluetta halutaan kehittää elinvoimaiseksi keskusta-alueeksi, osana Herttoniemen yritysaluetta.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003) alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi.

Asemakaava

Korttelissa 43061 on voimassa asemakaava nro 8238 vuodelta 1981. Alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (TTV). Korttelissa 43057 on voimassa vuonna 1993 vahvistettu kaava nro 10081. Korttelissa on yksi yleisten rakennusten tontti (Y), muut tontit ovat teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TKT).

Suunnittelutilanne

Rakennuskieltoalue sijoittuu Herttoniemen yritysalueen eteläosaan, jota kehitetään elinvoimaiseksi ja monitoimintaiseksi keskusta-alueeksi osana yritysaluetta. Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolla käynnistyi vuonna 2010 koko Herttoniemen yritysalueen käsittävän kehittämissuunnitelman laatiminen. Rakennuskieltoalue on osa kokonaisuutta, jonne laaditaan vuoden 2012 aikana suunnitteluperiaatteet asemakaavan muutosten suunnittelua varten. Asemakaavaluonnosten laatiminen aloitetaan vuonna 2013 ja arvioitu kaavaehdotusten valmistumisajankohta on vuonna 2014.

Alueelle asetettiin rakennuskielto vuonna 2008. Tässä vaiheessa kieltoalueeseen kuului myös Sorvaajankadun itäpuolella oleva asuinkerrostalojen kortteli ja Planmecan tuotantolaitos-/toimitilatontti, joita koskeva asemakaavan muutos on tullut voimaan vuonna 2010. Kerrostalokortteli on jo harjakorkeudessaan ja Planmecan rakennus käytössä.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 12136/14.8.2012).

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12136/14.8.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 259

HEL 2012-008872 T 10 03 05

Ksv 2867_3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 14.8.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12136, jossa esitetään jatkettavaksi 43. kaupunginosan (Herttoniemi) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 20.10.2014 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ******************

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566