Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

27.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 891

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikolla 33 ja 34 tekemiä päätöksiä:

Rakennuslautakunta

14.8.2012

Asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

21.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikolla 33 ja 34 tekemiä päätöksiä:

Rakennuslautakunta

14.8.2012

Asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

21.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566