Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

27.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 889

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Riihimäen Veden ympäristölupahakemuksesta (Riihimäen jätevedenpuhdistamo)

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

Etelä-Suomen AVI Dnro ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista (Dnro ESAVI/239/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 26.6.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2011 toivomusponnen, jonka mukaan Helsingin kaupungin tuli aloittaa välittömästi neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta asian esille. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä Riihimäen kaupungin edustajille.

Riihimäen jätevedenpuhdistamon suunnitellulla saneerauksella pyritään hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva jätevesi ilman ohituksia. Helsingin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, että puhdistamon kapasiteettia lisätään riittävästi ohitusten poistamiseksi.

Lähes jokavuotiset viemäriveden puhdistamon ohijuoksutukset eivät ole hyväksyttävissä. Mikäli tilanteen ei voida osoittaa korjaantuvan ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia aikatauluineen ohitusten välttämiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle tulevaa huleveden ja sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta.

Kaupunginhallitus esittää ympäristöluvan lupaehdoksi toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi viemäriverkostossa aikatauluineen.

Kaupunginhallitus puoltaa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen viidenneksi kappaleeksi lisätään:

Lähes jokavuotiset viemäriveden puhdistamon ohijuoksutukset eivät ole hyväksyttävissä. Mikäli tilanteen ei voida osoittaa korjaantuvan ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä toteuttamiskelpoisia suunnitelmia aikatauluineen ohitusten välttämiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamiseksi

3

Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista (Dnro ESAVI/239/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 26.6.2012 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2011 toivomusponnen, jonka mukaan Helsingin kaupungin tuli aloittaa välittömästi neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta asian esille. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä Riihimäen kaupungin edustajille.

Riihimäen jätevedenpuhdistamon suunnitellulla saneerauksella pyritään hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva jätevesi ilman ohituksia. Helsingin kaupunki pitää erityisen tärkeänä, että puhdistamon kapasiteettia lisätään riittävästi ohitusten poistamiseksi.

Kaupunginhallitus katsoo, että laitokselle tulevaa huleveden ja sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta.

Kaupunginhallitus esittää ympäristöluvan lupaehdoksi toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi viemäriverkostossa aikatauluineen.

Kaupunginhallitus puoltaa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Riihimäen Veden ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 4.7.2012 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 31.8.2012 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 26.6.2012 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Riihimäen Veden lupahakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Riihimäen jätevedenpuhdistamolla on toistaiseksi voimassa oleva Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 23.11.2004 myöntämä ympäristölupa.  Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen lisäksi mm. Lopen ja Hausjärven kuntien yhdyskuntajätevesiä sekä useiden teollisuuslaitosten jätevesiä mm. Valio Oy:n jätevesiä. Puhdistamo on rinnakkaissaostuksella toimiva aktiivilietelaitos, joka on saneerattu vuonna 2001. Puhdistetut jätevedet johdetaan puhdistamolta Vantaanjokeen. Puhdistamolla syntyvä liete mädätetään, kuivatetaan ja viedään VamBio Oy:n biokaasulaitokselle jatkokäsiteltäväksi.

Hakemuksessa Riihimäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamiseksi hakija esittää, että vesistöön johdettavan jäteveden pitoisuusarvoja ja käsittelytehon prosentuaalisia arvoja koskevat vaatimukset pysyvät ennallaan ja tulevat tarkistettavaksi 31.10.2021 mennessä.

Ympäristölautakunta 26.6.2012, esitys

Ympäristölautakunnan esityslistalla todetaan mm. seuraavaa:

Puhdistamo on toiminut viime vuosina pääsääntöisesti lupaehtojensa mukaisesti. Ongelmia ovat tuottaneet puhdistamolle tulevat sadevedet voimakkaitten sateiden aikana sekä lumensulamisvedet keväisin. Riihimäellä osa jätevesiverkostosta on sekaviemäriverkostoa, johon johdetaan sadevesiä. Runsaat sadevedet tai lumensulamisvedet ovat johtaneet ajoittain joka vuosi pumppaamo-, verkosto- ja puhdistamo-ohituksiin. Jätevesiviemäriverkostoa on saneerattu 2002−2010 noin 14 km ja hulevesiverkostoa noin 11 km.

Puhdistettujen jätevesien vaikutus näkyy Vantaanjoen veden laadussa vesialuetta rehevöittävänä tekijänä sekä hygieenisen laadun heikennyksenä Hyvinkäälle asti. Vantaanjoen alajuoksulla veden laatuun vaikuttavat useat kuormittajat ja valuma-alueen hajakuormitus, joten Riihimäen puhdistamon vaikutusta ei pysty erottamaan muusta kuormituksesta. Riihimäen puhdistamon jätevesien vaikutus on näkynyt myös kalaston köyhtymisenä puhdistamon alapuolella. Puhdistamon kuormitus ei todennäköisesti heikennä Vantaanjoen vuollejokisimpukkaa tai sen elinympäristöä. Puhdistamon kuormituksen vaikutuksia Vantaanjokeen tarkkaillaan säännöllisesti Vantaanjoen ja Helsingin Seudun vesiensuojeluyhdistyksen toimesta ja koordinoimana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Riihimäen Veden hakemus jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistamiseksi

3

Puhdistamon saneeraussuunnitelma (yleissuunnitelma)

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.08.2012 § 868

Pöydälle 20.08.2012

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

Etelä-Suomen AVI Dnro ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 26.06.2012 § 220

HEL 2012-007507 T 11 01 00 00

ESAVI/239/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta toteaa, että Riihimäen jätevedenpuhdistamon nykyisen ympäristöluvan lupaehdot ovat vesistökuormituksen osalta samat kuin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa. Näin ollen lupamääräykset ovat jo varsin tiukat eikä niiden kiristämisellä todennäköisesti olisi merkittävää vaikutusta purkuvesistön tilaan. Ympäristölautakunta katsoo, että biologisen hapenkulutuksen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen vesistökuormitusta ja puhdistustehoa koskevat lupamääräykset voidaan pitää nykyisellä tasolla.

Sen sijaan ongelmia ja lisäkuormitusta Vantaanjokeen on syntynyt rankkasateisiin ja lumensulamiseen liittyvien hetkellisten puhdistamolle tai pumppaamoille tulevien suurten sade- ja hulevesivirtaamien seurauksena. Riihimäellä on lisäksi sekaviemäröintiverkostoa, jonka kautta tulee runsaasti sadevesiä ja lumensulamisvesiä puhdistamolle. Tällöin jätevettä on jouduttu johtamaan ohi biologisen prosessin tai vesistöön suoraan pumppaamoilta tai verkostosta.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (28.9.2011) ponnen, jossa Helsingin kaupungin tuli aloittaa neuvottelut Riihimäen kaupungin ja tarvittaessa muiden kuntien kanssa jätevesipäästöjen lopettamiseksi Vantaanjokeen. Ponnen johdosta Helsingin edustajat ovat ottaneet Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kautta asian esille. Ympäristökeskus on puuttunut jätevesipäästöihin vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa Riihimäellä syksyllä 2011. Vesiensuojeluyhdistys yhdessä Uudenmaan liiton kanssa on järjestänyt kansanedustajille tutustumismatkan Vantaanjoelle keväällä 2012. Kansanedustajat vierailivat myös Riihimäen puhdistamolla ja esittivät huolensa Vantaanjoen jätevesipäästöistä Riihimäen kaupungin edustajille.
Ympäristölautakunta edelleen toteaa, että laitoksen saneerauksella vuosina 2013-14 pyritäänkin hallitsemaan paremmin puhdistamolle tulevia virtaamahuippuja ja pyritään käsittelemään kaikki laitokselle tuleva jätevesi ilman ohituksia. Laitoksen saneeraus on mittava ja oletettavasti sen seurauksena laitosohitukset vähenevät merkittävästi. Ympäristölautakunta pitää erityisen tärkeänä, että puhdistamon kapasiteettiä lisätään riittävästi ohitusten vähentämiseksi. Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Laitokselle tulevaa huleveden ja sadeveden määrää tulee edelleenkin pyrkiä tehokkaasti vähentämään verkostosaneerauksilla. Verkoston ylivuotoihin ja vuotovesiin tulee kiinnittää huomiota ja vuotovesiä vähentää. Luvan saajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin hule- ja sulamisvesien vähentämiseksi sekaviemäröintiverkostossa ja lisätä verkoston saneerausta. Ympäristölautakunta esittää ympäristöluvan lupaehdoksi toimenpideohjelman laatimista hule- ja sadevesien vähentämiseksi viemäriverkostossa aikatauluineen. Lisäksi ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen lupamääräykset tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran esimerkiksi vuonna 2016.

Käsittely

26.06.2012 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että Lausunto-osan viimeiseksi virkkeeksi lisätään:
Lisäksi ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että laitoksen lupamääräykset tarkistetaan riittävän usein, seuraavan kerran esimerkiksi vuonna 2016.

Lisäksi merkittiin, että esittelijä otti Timo Pyhälahden vastaehdotuksen esittelyynsä eli ennen viimeistä kappaletta lisätään: Kapasiteetintarpeen arviossa ei ole tarpeeksi tarkasteltu sade- ja hulevesien kertymistä ja vaikutuksia huomioiden ilmastonmuutoksen todennäköisesti aiheuttama rankkasateiden määrän kasvu.

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana kappaleenaan:

Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Kannattajat: Kati Vierikko, Lauri Alhojärvi

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys viimeisen kappaleen jälkeen omana kappaleenaan: Lautakunta katsoo, että vedenpuhdistuslaitosten mitoituksissa ei voida pitää hyväksyttävänä esim. nykyisenkaltaista tilannetta, jossa laitosohituksia tapahtuu säännönmukaisesti vuosittain. Mikäli tilanteen ei voida viemäröintijärjestelyiden avulla osoittaa korjaantuvan ympäristöluvan tarkastelujaksolla, on esitettävä vaihtoehtoisia menetelmiä ohitusten välttämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilapäiset rajoitukset teollisuuden käsiteltäväksi otettaville jätevesille ennustetun kapasiteettitarpeen mukaan tai erilaiset säätilan ennakointiin perustuvat puhdistusprosessien järjestelyt. Ympäristöluvan ehtona esitetään myös tällaisen toteuttamiskelpoisen suunnitelman esittämistä aikatauluineen ohitusten merkittäväksi vähentämiseksi, mikäli hule- ja sadevesien viemäriverkostosta vähentämisen suunnitelman toteuttamisaikataulut ulottuvat yli vuoden 2021.

Jaa-äänet: 4
Antero Alku, Timo Korpela, Irma Marttila, Tapani Salonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Cata Mansikka-aho

Todettiin, että äänestyksessä vastaehdotus hylättiin äänin 4-3.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566