Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 844

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Vantaalla 11.-12.9.2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Vantaalla 11.-12.9.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Sirpa Asko-Seljavaara

Tarja Kantola

Risto Kolanen

Minerva Krohn

Tatu Rauhamäki

Risto Rautava

Pekka Saarnio

Ville Ylikahri

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Vantaan kaupungin kutsu 15.6.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

 

Nimetyt henkilöt

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Vantaalla 11.-12.9.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Sirpa Asko-Seljavaara

Tarja Kantola

Risto Kolanen

Minerva Krohn

Tatu Rauhamäki

Risto Rautava

Pekka Saarnio

Ville Ylikahri

 

Esittelijä

Vantaan kaupunki ilmoittaa (15.6.2012), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 11.-12.9.2012. Tapaamisen teemoina ovat mm. kuntarakenneuudistus, osallisuuden kehittäminen sekä menneen vaalikauden kokemukset ja tulevat haasteet.

Kutsukirjeessä pyydetään nimeämään kaupungin edustajat tapaamiseen 3.9.2012 mennessä.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Vantaan kaupungin kutsu 15.6.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan kaupunki

 

Nimetyt henkilöt

Liite 1

Tiedoksi

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 813

Pöydälle 06.08.2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

06.02.2012 Ehdotuksen mukaan

30.01.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Puheenjohtaja 05.03.2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja päätti oikeuttaa liitteessä 1 mainitut kaupunginhallituksen 6.2.2012 § 138 nimeämät edustajat tekemään matkapäivineen enintään kahden päivän virkamatkan Oulussa 13.-14.3.2012 järjestettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä hallintokeskukselle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 04 03, Vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., kaupunginjohtajan käytettäväksi (yritystunnus 1000), projekti 104030010106.

Lisätiedot

Nyfors Maria, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566