Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 855

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 31 ja 32 tekemiä päätöksiä:

rakennuslautakunta

31.7.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

6.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 31 ja 32 tekemiä päätöksiä:

rakennuslautakunta

31.7.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

6.8.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566