Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 849

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2011

HEL 2012-010128 T 14 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2011’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate sekä energiansäästötoiminta ja energiankäyttöraportti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2011’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

Vuoden 2011 raporttiin on koottu kaikki Helsingin kaupungin energiankäyttöön, käytön tehostamiseen ja energiankäytöstä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin liittyvät asiat.

Raportissa käsitellään kaupunkikonsernin oman energiankäytön lisäksi koko kaupunkialueen energiankulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä sekä vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Raportin pääpaino on toteutettujen energiansäästötoimien ja energiankäytön kehittymisen raportoinnissa. Aikaisempaa useammat hallintokunnat ovat toimittaneet raporttia varten tietoja toteuttamistaan toimenpiteistä.

Energiansäästöneuvottelukunnan saatekirje ja raportti ovat liitteenä 1.

Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2011 noin 1613 GWh, mikä oli lähes 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Energiankäytöstä aiheutuneet kustannukset olivat noin 120 miljoonaa euroa. Kulutuksen vähenemisessä näkyy energiansäästötyön lisäksi osaltaan edellisvuotta leudomman talven aikaansaama lämmitysenergian kulutuksen väheneminen.

Energiansäästötoimien tulokset näkyvät selvästi kaupungin kiinteistöjen sähkönkulutuksessa, joka väheni jo neljättä vuotta peräkkäin. Energiakulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat noin 17 % pienemmät kuin 2010, mikä johtui erityisesti kivihiilen vähäisemmästä osuudesta kaukolämmön tuotannon polttoaineissa.

Kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta edistettiin mm. laatimalla suunnitteluohjeet passiivienergiarakentamiselle, käynnistämällä lähes nollaenergiarakentamisen määrittelyt ja tietokoneiden virransäästön hallintaohjelman käyttöönotolla. Vuonna 2011 valmistui kaksi matalaenergiaohjeistuksen mukaan rakennettua palvelurakennusta ja kaksi asuinrakennusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Saate sekä energiansäästötoiminta ja energiankäyttöraportti

Tiedoksi

Rakennusvirasto

ESNK

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566