Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 679

V Kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta

HEL 2012-000168 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Harry Bogomoloffille vapautuksen kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan luottamustoimesta 13.6.2012 alkaen

2.     valita uuden ensimmäisen varapuheenjohtajan 13.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Harry Bogomoloffin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Harry Bogomoloffille vapautuksen kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan luottamustoimesta 13.6.2012 alkaen

2.     valita uuden ensimmäisen varapuheenjohtajan 13.6.2012 alkaen vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginvaltuusto valitsi 18.1.2012 § 3 puheenjohtajakseen valtuutettu Minerva Krohnin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi
varapuheenjohtajakseen valtuutettu Rakel Hiltusen vuodeksi 2012.

Harry Bogomoloff on 28.5.2012 pyytänyt vapautusta ensimmäisen varapuheenjohtajan luottamustoimesta 13.6.2012 alkaen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Harry Bogomoloffin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.01.2012 § 3

HEL 2012-000168 T 00 00 02

Päätös

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tatu Rauhamäki ehdottanut, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi kuluvaksi vuodeksi valittaisiin valtuutettu Minerva Krohn, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Harry Bogomoloff ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valtuutettu Rakel Hiltunen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska muita ehdotuksia ei ollut tehty kaupunginvaltuusto oli yksimielisesti päättänyt valita vuodeksi 2012 puheenjohtajakseen valtuutettu Minerva Krohnin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Harry Bogomoloffin ja toiseksi varapuheenjohtajakseen valtuutettu Rakel Hiltusen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 3

HEL 2012-000168 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuodeksi 2012 puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566