Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 709

Iltakouluasia: Liikenteen ajankohtaiskatsaus

HEL 2012-007963 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 esityslistan viimeisenä asiana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Osastonjohtaja Suoma Sihto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymästä sekä liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski kaupunkisuunnitteluvirastosta selostavat liikenteen sekä kaupungin ja kuntayhtymän liikenneyhteistyön ajankohtaisia asioita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566