Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 698

Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5548/1 hyväksyminen

HEL 2011-002484 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5548/1 siten, että puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 1 838 250 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleisten töiden lautakunnan esitys Linnanpellonpuistosta

2

Linnanpellonpuiston suunnitelmaselostus

3

Linnanpellonpuiston suunnitelmapiirustus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5548/1 siten, että puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 1 838 250 euroa.

Esittelijä

Yleisten töiden lautakunta esittää 29.10.2009 Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5548/1 hyväksymistä.

Yleisten töiden lautakunnan esitys on liitteenä 1. Puistosuunnitelman selostus on liitteenä 2 ja suunnitelmapiirustus liitteenä 3.

Linnanpellonpuisto sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa, uuden asuinalueen vieressä. Puisto rajautuu Rekitiehen, Linnanherrantiehen ja Länsimäentiehen. Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa lähivirkistysaluetta.

Puisto muodostaa Uussillanpuiston sekä Mustanpuronpuiston ja Ojapuiston kanssa laajan ja yhtenäisen viheraluekokonaisuuden. Linnanpellonpuisto on entistä umpeenkasvanutta peltoa. Tavoitteena on rakentaa virkistysalueesta asukkaille monipuolinen kaupunginosapuisto.

Puistossa risteävät pääulkoilureitit, latureitit ja eritasoiset puistoraitit. Alueella toimii kaksi viljelypalstayhdistystä. Alueelle sijoitetaan leikki- ja oleskelualue sekä pallokenttä ja liikuntapiste. Viljelypalsta-alueet säilyvät nykyisellään.

Linnanpellonpuiston pinta-ala on 16,86 ha, josta palstaviljelyalueiden osuus on yhteensä 3,34 ha.

Puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 1 838 250 euroa eli 13,6 euroa/m2. Viljelypalstat eivät sisälly kustannuksiin. Arvonlisäverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 15 000 euroa. Puiston rakentamiseen on varattu rakennusviraston rakentamisohjelmassa 60 000 euroa vuodelle 2012. Sillä toteutetaan välttämättömät rakentamistyöt, kuten uusien reittien yhdistäminen olemassa oleviin reitteihin. Hankkeen lopputoteutukselle on varattu määrärahaa vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2013 - 2014 taloussuunnitelmassa.

Linnanpellonpuisto rakennetaan asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa.

Talous- ja suunnitteluosasto puoltaa lausunnossaan 16.5.2012 puistosuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yleisten töiden lautakunnan esitys Linnanpellonpuistosta

2

Linnanpellonpuiston suunnitelmaselostus

3

Linnanpellonpuiston suunnitelmapiirustus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 16.5.2012

HEL 2011-002484 T 10 05 02

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Linnanpellonpuiston puistosuunnitelman hyväksymistä Mellunkylässä. Hanke liittyy Mellunkylän täydennysrakentamiseen. Puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat vuoden 2009 hintatasossa laskettuna 1,8 milj. euroa. Arvonlisättömät vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 15 000 euroa.

Linnanpellonpuisto on suunniteltu samanaikaisesti uuden Linnanpellon asuinalueen katujen suunnittelun yhteydessä. Puisto ympäröi asuinaluetta. Kadut valmistuvat vuonna 2012 ja alueen asuinrakentaminen on jo aloitettu. Linnanpellon puisto on entistä, umpeenkasvanutta peltoa, jossa ulkoilureitit risteävät. Uusi asuinalue on nyt katkaissut tärkeän reittiyhteyden Mellunkylänpuron varressa, joka on rakennettava uudelleen puron toiselle puolelle.

Puiston rakentamiseen vuodelle 2012 rakennusviraston rakentamisohjelmassa varattu määräraha on 60 000 euroa. Sillä on toteutetaan välttämättömät rakentamistyöt, kuten uusien reittien yhdistäminen olemassa oleviin reitteihin. Vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2013-14 taloussuunnitelmassa hankkeen lopputoteutukselle on varattu määrärahaa talousarvion kohdassa 8 06 Puistorakentaminen.

Lisätiedot

Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566