Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 681

V Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2012-007965 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Heidi Ekholm-Talas (Kok.) pyytää 24.5.2012 vapautusta kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi kiinteistölautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Heidi Ekholm-Talaksen jäseneksi kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566