Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 683

V Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2011-010126 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Hannu Koposelle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jaakko Tiikasalon Tiina Kaarelan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Vasemmistoliitto ry - Hannu Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Hannu Koposelle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jaakko Tiikasalon Tiina Kaarelan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Hannu Koponen (Vas.) pyytää 22.5.2012 vapautusta rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta lisääntyneiden työtehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 18.3.2009 (asia 4) Hannu Koposen Tiina Kaarelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Vasemmistoliitto ry - Hannu Koposen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566