Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 682

V Liikuntalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2012-008172 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Emma Kimiläiselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Kimiläisen eronpyyntö liikuntalautakunnan jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Emma Kimiläiselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________________ uudeksi jäseneksi liikuntalautakuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Emma Kimiläinen (Kok.) pyytää 28.5.2012 vapautusta liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Emma Kimiläisen jäseneksi liikuntalautakuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Emma Kimiläisen eronpyyntö liikuntalautakunnan jäsenyydestä

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566