Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 689

Määrärahan myöntäminen kaupunkisuunnitteluvirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin

HEL 2012-000722 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkisuunnitteluvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

-        535 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

-        280 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen

-        190 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

-        230 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 19, Kuninkaantammen esirakentaminen

-        100 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

-        22 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kaava-alueilla maankäyttö edellyttää maaperän puhtauden toteamista, tutkimuksin ja kunnostussuunnitelmin. Samoin uusille alueille tulee tehdä pohjarakentamissuunnitelmia.

Tutkimus- ja suunnittelukohteet on ajoitettu kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukaan ja esitetty liitteessä.

Alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvittava määräraha, joka on yhteensä 1 357 000 euroa, tulisi myöntää vuoden 2012 talousarvion alakohdista 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät tutkimukset ja selvitykset, 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen, 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen, 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen,
8 01 02 19, Kuninkaantammen esirakentaminen ja 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnitteluviraston määrärahaesitys yleissuunnitteluosaston teknistaloudellisen toimiston käyttöön vuoden 2012 töitä varten

2

Määrärahatarpeet 2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kaupunkisuunnitteluvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

-        535 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

-        280 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen

-        190 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen

-        230 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin,

alakohdasta 8 01 02 19, Kuninkaantammen esirakentaminen

-        100 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja

alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen

-        22 000 euroa käytettäväksi alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kaava-alueilla maankäyttö edellyttää maaperän puhtauden toteamista, tutkimuksin ja kunnostussuunnitelmin. Samoin uusille alueille tulee tehdä pohjarakentamissuunnitelmia.

Tutkimus- ja suunnittelukohteet on ajoitettu kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 toimintasuunnitelman mukaan ja esitetty liitteessä.

Alueiden käyttöönoton edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvittava määräraha, joka on yhteensä 1 357 000 euroa, tulisi myöntää vuoden 2012 talousarvion alakohdista 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät tutkimukset ja selvitykset, 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen, 8 01 02 17, Kalasataman esirakentaminen, 8 01 02 18, Kruunuvuorenrannan esirakentaminen,
8 01 02 19, Kuninkaantammen esirakentaminen ja 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnitteluviraston määrärahaesitys yleissuunnitteluosaston teknistaloudellisen toimiston käyttöön vuoden 2012 töitä varten

2

Määrärahatarpeet 2012

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566