Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/5

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 630

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 19 ja 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

16.5.2012 lukuun ottamatta § 92

Teknisen palvelun lautakunta

10.5.2012

Yleisten töiden lautakunta

15.5.2012

Ympäristölautakunta

8.5.2012

 

 

Käsittely

Esittelijä muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 19 ja 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

16.5.2012 lukuun ottamatta § 92

Teknisen palvelun lautakunta

10.5.2012

Yleisten töiden lautakunta

15.5.2012

Ympäristölautakunta

8.5.2012

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 21.5.2012 ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi liikennelaitos-liikelaitoksen 16.5.2012 § 92 tekemän päätöksen metron automatisointisopimuksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen yksimielisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 19 ja 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

16.5.2012

Teknisen palvelun lautakunta

10.5.2012

Yleisten töiden lautakunta

15.5.2012

Ympäristölautakunta

8.5.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566