Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 617

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Lallukantien ja Ranckenintien uuden asuntoalueen esirakentamiseen

HEL 2012-005877 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen,

-        2 300 000 euroa Lallukantien ja Ranckenintien uuden pientaloalueen esirakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 12.4.2012

2

Lallukantien kartta, esirakentaminen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen,

-        2 300 000 euroa Lallukantien ja Ranckenintien uuden pientaloalueen esirakentamiseen.

Esittelijä

Uusi asuntoalue sijaitsee Kehä I:n itäpuolella Myllypuron ja Kontulan liittymien läheisyydessä. Pohjoisessa rajana on Kontulan Kelkkapuisto ja omakotialue, idässä Vartioharjun pientaloalue ja etelässä Puotinharjun asuntoalue. Asemakaavan muutos nro 11810 on saanut lainvoiman 7.8.2009. Koko kaava-alueen asuntorakennusoikeus on yhteensä 65 375 k-m2. Asemakaava-alue jakautuu kahteen osaan. Pohjoisosa eli Myllypuron voimalaitoskortteli kuuluu alueeseen A ja Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantien alue kuuluvat alueeseen B. Molemmilla kaava-alueen osilla on tehtävä erilaisia rakentamiskelpoiseksi saattamistoimenpiteitä.

Lallukantien ja Ranckenintien alueen painumahaittojen poistaminen edellyttää alueellista pohjanvahvistusta. Ensimmäisen osan stabilointiurakka käynnistyi kesällä 2011 ja valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2011. Esirakentamisen laajuus on esitetty liitteessä. Alueen vesihuollon, katujen ja muun kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi kesällä 2011. Uusien pientalojen rakentaminen voi käynnistyä alueella vuonna 2013.

Aikaisemmin esirakentamisen kustannusten arvioitiin olevan yhteensä 5,7 milj. euroa. Kaupunginhallitus myönsi vuonna 2011 esirakentamiseen yhteensä 3,2 milj. euroa talousarvion alakohdasta
8 01 02 10, muu esirakentaminen. Vuoden 2012 esirakentamisurakkaan on tarkoituksenmukaista liittää myös Helsingin Sähköverkko Oy:n kytkinaseman purkutyöt, maaperän kunnostaminen tuhkasta sekä kytkinasema-alueen esirakentaminen, jotka ovat arviolta 0,7 milj. euroa. Lallukantien ja Ranckenintien alueen esirakentamisen arvioidut kustannukset vuosina 2011 - 2012 ovat tällöin yhteensä noin 6,4 milj. euroa.

Esirakentamisen kustannukset vuonna 2012 ovat edullisten esirakentamisurakkatarjousten perusteella yhteensä 2,3 milj. euroa, joka sisältää myös Helsingin Sähköverkko Oy:n kytkinaseman kohdalla tehtävät toimenpiteet. Kohteen esirakentamisen kustannukset vuosina 2011 - 2012 ovat siten noin 5,5 milj. euroa ja alittavat em. arvioidut kustannukset. Esirakentaminen on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2012.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 2012 rakennusviraston käyttöön Lallukantien ja Ranckenintien uuden asuntoalueen esirakentamiseen 2,3 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että Lallukantien pientaloalueen esirakentamiseen tarvittava 2 300 000 euron (alv 0 %) määräraha tulisi myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 12.4.2012

2

Lallukantien kartta, esirakentaminen

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566