Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 618

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

HEL 2011-003537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     myöntää Jukka Paasikalliolle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Hanna Isbomin uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Jukka Paasikallion eronpyyntö vaalivalmistelutoimikunnasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

1.     myöntää Jukka Paasikalliolle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Hanna Isbomin uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Jukka Paasikallio (SDP) pyytää 7.5.2012 vapautusta vaalivalmistelutoimikunnan jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus asetti 9.5.2011 § 477 toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevat vaaliasiat. Samalla kaupunginhallitus valitsi Jukka Paasikallion toimikunnan jäseneksi ja nimesi hänet varapuheenjohtajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Jukka Paasikallion eronpyyntö vaalivalmistelutoimikunnasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Vaalivalmistelutoimikunta

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566