Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 607

V Pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on täytetty.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Va. pelastuskomentaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 01784401) 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen asti, kunnes virka on täytetty.

Esittelijä

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 § 233 myöntää pelastuskomentajalle eron Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentajan virasta 1.2.2012 lukien. **********

Kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 § 68 määrätä pelastusjohtajan hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 1.2.2012 alkaen kunnes virka on täytetty kuitenkin enintään 29.7.2012 asti. **********

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2012 § 541 kehottaa Helsingin kaupungin pelastuslaitosta julistamaan pelastuskomentajan viran (vakanssin numero 01784401) haettavaksi kahden viikon hakuajoin Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin sekä 7619,15 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Päätösehdotuksen perustelut

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön 12 §:n mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Jos viranomainen on kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus päätti 23.1.2012 määrätä pelastusjohtajan hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 180 päivän ajaksi. Yli 180 päivää kestävästä määräaikaisesta viranhoitajan määräyksestä sekä tehtävän palkkauksesta päättää kaupunginvaltuusto. Koska pelastuskomentajan avoinna olevaan virkaan ei hakuprosessin ollessa kesken ehditä ottamaan viran vakinaista hoitajaa 29.7.2012 mennessä, tulee kaupunginvaltuuston määrätä avoimen viran määräaikainen hoitaja 30.7.2012 alkaen siihen asti, kunnes pelastuskomentajan virka on täytetty.

Pelastuskomentajan palkka määräytyy Helsingin kaupungilla sovellettavan Hay-palkkausjärjestelmän mukaan. Pelastuskomentajan virasta (vakanssi nro 01784401) maksettava kokonaispalkka on 7619,15 euroa kuukaudessa. Lisäksi pelastuskomentajalla on autoetu, jonka arvo on 680 euroa. Autoedusta päättää kaupunginjohtaja.

Avoimen viran määräaikaiselle hoitajalle maksetaan pelastuskomentajan kokonaispalkka. Viran hoitamisesta ei makseta päivystyslisää.

Pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksista

Helsingin kaupungin pelastustoimen johtosäännön (Kvsto 25.4.2012) 11 §:n mukaan viraston päällikkönä toimivan pelastuskomentajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan viraston päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukaan pelastustoimintaan osallistuvalta pelastuslaitoksen päätoimiselta miehistöltä, alipäällystöltä ja päällystöltä vaaditaan virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan pelastuslaitoksen päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, että päällystöön kuuluva on suorittanut Pelastusopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman palopäällystön koulutusohjelman ja siihen sisältyvän insinööri (AMK) -tutkinnon tai päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa.

Viran määräaikainen hoitaja

Esittelijä toteaa, että pelastuskomentajan avoimen viran määräaikaisen hoitajan tulee täyttää pelastustoimen johtosäännön mukaiset pelastuskomentajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Pelastuslautakunta päätti 8.5.2012 § 78 esittää, että kaupunginvaltuusto määrää pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan avointa pelastuskomentajan virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes virka on täytetty.

Pelastuslautakunnan pelastuskomentajan avoinna olevaan virkaan esittämällä pelastusjohtajalla ei ole ylempää korkeakoulututkintoa. Hän ei siten täytä pelastustoimen johtosäännössä pelastuskomentajalta määrättyä erityistä kelpoisuusvaatimusta. Sen sijaan pelastusjohtajalla on kaksi alempaa korkeakoulututkintoa: pelastusalan päällystövirkaan vaadittava tutkinto ja insinöörin tutkinto.

Esittelijä toteaa, että henkilö voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Yleisimpiä määräaikaisen virkasuhteen perusteita ovat viransijaisuus ja avoimen viran väliaikainen hoitaminen. Kunta voi määräaikaisten virkasuhteiden osalta itse päättää poiketa vaatimuksista, jos siihen on erityisiä syitä.

Esittelijä katsoo, että pelastusjohtaja voidaan ylemmän korkeakoulututkinnon puuttumisesta huolimatta määrätä hoitamaan pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa. Pelastusjohtajalla on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Hän on hoitanut pelastuskomentajan avoinna olevaa virkaa 1.2.2012 alkaen, minkä lisäksi hän on toiminut pelastuskomentajan sijaisena useasti aiemminkin.

Esittelijä toteaa lisäksi, että pelastusjohtaja täyttää pelastuslain sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaiset päällystön kelpoisuusvaatimukset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Va. pelastuskomentaja

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslautakunta

Pelastuslaitos

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 08.05.2012 § 78

HEL 2012-006473 T 01 01 01 01

Päätös

Pelastuslautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto määrää pelastusjohtaja Jorma Liljan hoitamaan avointa pelastuskomentajan virkaa 30.7.2012 alkaen toistaiseksi siihen saakka, kunnes virka on täytetty.

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010

henri.nordenswan(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566