Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/5

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 638

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi: Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjien ja alueen asukkaiden huomioimisesta talojen käytön suunnittelussa

HEL 2011-005938 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Silvia Modigin toivomusponsi, Kvsto 14.09.2011 asia 20

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.9.2012 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 14.9.2011 Ala-Malmin peruskoulun lakkauttamisen 1.8.2012 lukien ja Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen yhdistämisen hallinnollisesti 1.8.2013 lukien (asia 20) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun." (Silvia Modig)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiassa on saatu opetuslautakunnan lausunto (20.3.2012), jossa todetaan mm., että palveluverkon suunnittelua toteutetaan poikkihallinnollisesti tilakeskuksen koordinoimana lausunnossa selostetulla tavalla. Koulujen yhdistymisprosessin tueksi opetusvirasto perustaa seurantaryhmän. Tämän lisäksi koulujen henkilöstöistä muodostettava muutosjohtoryhmä vastaa käytännön muutosten suunnittelusta ja toteutuksesta. Tähän kuuluu mm. koulutilojen käytön suunnittelu. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden yhdistymisprosessi käynnistyy keväällä 2012, jolloin em. ryhmät perustetaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Silvia Modigin toivomusponsi, Kvsto 14.09.2011 asia 20

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 20.03.2012 § 37

HEL 2011-005938 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavaan lausunnon:

Palveluverkon suunnittelua toteutetaan poikkihallinnollisesti tilakeskuksen koordinoimana. Asukaslähtöisestä poikkihallinnollisesta menettelystä palvelutilaverkon uudistamisessa valmistui vuonna 2010 malli, joka on kirjattu raporttiin ”Palvelutilaverkon uudistaminen hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyönä, Opetusviraston julkaisuja B1:2000”. Raportissa on kuvattu yhteistoimintamallin työvaiheet ja laatukriteerit. Siinä on myös käsitelty neljän kaupunginosan palvelutilaverkon uudistamista hallintokuntien ja asukkaiden yhteistyönä.

Ehdotetussa toimintamallissa korostetaan mukana olevien toimijoiden vuorovaikutusta ja kommunikaatiota sekä ennakkoluulottomuutta ja luottamuksen ilmapiiriä. Keskeistä on kaupungin kokonaisedun ja eri virastojen tilantarpeiden yhteensovittaminen. Yhteisen ymmärryksen perustana ovat asukkaiden tarpeet, jotka vaikuttavat tilojen käytön ratkaisuihin. Onnistunut suunnittelu edellyttää kaikkien toimijoiden täysipainoista sitoutumista ja pääsemistä osallistumaan ehdotusten valmisteluun.

Opetuslautakunta toteaa, että koulujen yhdistymisprosessin tueksi opetusvirasto perustaa seurantaryhmän, johon kuuluvat molempien koulujen rehtorit ja apulaisrehtorit, johtokuntien puheenjohtajat sekä opetusviraston edustajat. Tämän lisäksi koulujen henkilöstöistä muodostettava muutosjohtoryhmä vastaa käytännön muutosten suunnittelusta ja toteutuksesta. Tähän kuuluu mm. koulutilojen käytön suunnittelu. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden yhdistymisprosessi käynnistyy keväällä 2012, jolloin em. ryhmät perustetaan.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 31.5.2011 kokouksessaan, että Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan uudestaan vuonna 2014. Tämä tullaan tekemään yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Osallisuuden lisääminen on kaupungin strategisia tavoitteita ja se on keskeinen tavoite myös palveluverkon tilaratkaisujen kehittämisessä. Kaupungin poikkihallinnollista ja asukaslähtöistä palveluverkon kehittämistä koordinoi kiinteistöviraston tilakeskus.

Käsittely

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu, jonka kuluessa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Jäsen Virkkunen ehdotti jäsen Nordmanin kannattamana, että päätösehdotuksen viidennen kappaleen ("Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto…") viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että tämä tullaan tekemään yhteistyössä Puistolan alueen asukkaiden kanssa."

Puheenjohtaja Aaltio ehdotti, että edellä mainitun viidennen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke:

"Opetuslautakunta pitää tärkeänä, että prosessissa kuullaan Puistolan asukkaita."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Virkkusen vastaehdotuksen äänin 8 (Björnberg-Enckell, Kouvo, Mäkisalo, Laiho, Leoni, Rydman, Kinkku, Aaltio) - 3 (Gorschkow-Salonranta, Nordman, Virkkunen).

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566