Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 636

Lakkautettavat vakinaiset virat 21.5.2012 lukien

HEL 2012-007076 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa liitteestä ilmenevät vakinaiset virat 21.5.2012 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Päivi Rissanen, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 28915

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lakkautettavat virat2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallintokeskus

Liite 1

Opetusvirasto

Liite 1

Sosiaalivirasto

Liite 1

Terveyskeskus

Liite 1

Työterveyskeskus

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee lakkauttaa liitteestä ilmenevät vakinaiset virat 21.5.2012 lukien.

Esittelijä

Hallintokeskus, sosiaalivirasto, terveyskeskus, opetusvirasto ja työterveyskeskus ovat esittäneet yhteensä 25 viran lakkauttamista. Virkojen lakkauttaminen johtuu organisaatio- ja tehtävämuutoksista sekä siitä, että eräät virkojen hoitajat on otettu vastaaviin työsuhteisiin tehtäviin, koska he eivät työssään käytä julkista valtaa.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virastopäällikön virkaa alempien virkojen lakkauttamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Päivi Rissanen, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 28915

paivi.rissanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lakkautettavat virat2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hallintokeskus

Liite 1

Opetusvirasto

Liite 1

Sosiaalivirasto

Liite 1

Terveyskeskus

Liite 1

Työterveyskeskus

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566