Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 626

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: katukulttuuria piristävien katuyrittäjien myyntipaikat

HEL 2011-010844 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 14.12.2011 kaupungin kulttuuristrategiaa Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunkikulttuuria piristävien katuyrittäjien myyntipaikkoja ei kilpailuteta vain eniten maksavia suosien vaan selvitetään mahdollisuutta luoda systeemi, joka kannustaa luoviin ideoihin ja yrittäjyyteen.” (Tuomas Rantanen)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu teknisen palvelun lautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot. Lausunnot ovat päätöshistoriassa.

Esittelijä toteaa, että rakennusviraston maaliskuussa järjestämässä kilpailutuksessa oli hinnan lisäksi tarjouspyynnössä mainittu myös kaupunkilaisten saaman palvelutarjonnan monipuolisuus. Tehty kilpailutus ei tällä kertaa tuottanut kuin kaksi hyväksyttyä tarjousta. Kioskipaikkoja oli tarjouskilpailussa tarjolla noin 10 paikkaan.

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan, että tarjouskilpailuun osallistuvien luovuutta ja yrittäjyyttä ei haluta rajoittaa.

Rakennusvirastossa on käynnistymässä hanke nykyisen kioskiverkoston kehittämistarpeiden kartoittamisesta. Samassa yhteydessä otetaan esille kioskeille asetettavat ulkonäkö- ja laatuvaatimukset. Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi kioskipaikkojen kilpailutuksessa 2013. Rakennusvirastossa arvioidaan myös mahdollisuuksia teknisen palvelun lautakunnan lausunnossa mainittujen asioiden huomioimiseen kilpailutuksissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 26.04.2012 § 88

HEL 2011-010844 T 00 00 03

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää alla olevan lausunnon kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen toivomusponteen katuyrittäjien myyntipaikkojen kriteereistä.

Lausunto:

Tällä hetkellä katuyrittäjät kilpailutetaan Rakennusviraston toimesta niin, että tarjottu hinta on ainut määräävä tekijä valinnassa. Suurimman hintatarjouksen jättänyt yrittäjä saa myyntipaikan. Teknisen palvelun lautakunta kannattaa myös muiden tekijöiden huomioimista kilpailutuksessa. On hyvä, että myös laadullisia ja toiminnallisia kriteerejä käytetään yritysten valinnan perusteina. Vain erittäin kysytyillä paikoilla ja uusissa tilanteissa, joissa myyntipaikan markkina-arvoa ei ole vielä testattu, kilpailuttaminen pelkästään hinnalla on perusteltua.

Vakiintuneilla myyntipaikoille on käytännöllistä ja tarkoituksenmukaista hinnoitella paikat kiinteähintaisina ja valita myyjät alueille niin, että myyntialueiden  tuotevalikoiman monipuolisuus voidaan taata. Eri tuoteryhmien myyntipaikat voidaan kuitenkin hinnoitella erisuuruisina.

Käytännössä kriteerien asettaminen ja niiden pohjalta tehtävä vertailu on vaikeampaa kuin hinnan perusteella tehtävä ainakin, jos paikat kilpailutetaan niin, että muut kriteerit pisteytetään ja valinta suoritetaan yhteispisteiden perusteella. Helsingin Tukkutori on kokeillut tätä halleissa vapautuvien paikkojen osalta ja myös Tukkutorin Teurastamon uusien myymälöiden osalta. Tavoitteena on kuitenkin
siirtyä yhä enemmän markkinapohjaiseen kiinteään hintaan ja valita yrittäjät toiminnallisten ja laadullisten valintakriteerien pohjalta.

Pitkissä vuokrauksissa kilpailutetut vuokrahinnat vääristävät yrittäjien kilpailuasetelmia, mikä ei ole kokonaisuuden kannalta hyvä asia. Laadullinen kilpailuttaminen on vaativampaa ja sillä ei myöskään
välttämättä päästä aina oikeudenmukaisimpaan ja parhaimpaan lopputulokseen. Hyvänä menetelmänä voidaan pitää sitä, että tarjottu hinta on osatekijä (20 - 70 %) ja muut tekijät pisteytetään raadin avulla, jolloin lopputulos on osin subjektiivinen ja osin objektiivinen eli hintaan perustuva.
Raadissa on hyvä olla vähintään neljä jäsentä, joista vähintään puolet kaupungin organisaation ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Raadin pisteytykseen ei ole valitusoikeutta.

Tuomas Rantasen pontta voidaan pitää kannatettavana, mutta kaupungin on kuitenkin syytä asettaa vuokraukselle markkinakelpoinen pohjahinta tai hinnan pitää olla yksi kilpailutuskriteereistä. Tämä siitä
syystä, että yrittäjät harjoittavat kaupallista toimintaa kaupungin omistamilla alueilla. Kilpailutekijöistä johtuen kaupunki on velvoitettu perimään tasapuolista tai markkinaperusteista hintaa myyntipaikoista,
jotta yrittäjät eivät joudu vääristyneeseen markkina-asemaan toisiinsa nähden.

Uusien torialueiden ja kaupunkitilojen muuttamista vakituiseen torikäyttöön ja siirtämistä Tukkutorin hallinnoitavaksi tulisi selvittää niiden alueiden osalta, joilla on tai suunnitellaan vakituista torimyyntiä.

Käsittely

26.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä tarkensi lausunnon sisältöä siten, että lisäsi lausunnon ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraavan lauseen:

"Vakiintuneilla myyntipaikoille on käytännöllistä ja tarkoituksenmukaista hinnoitella paikat kiinteähintaisina ja valita myyjät alueille niin, että myyntialueiden  tuotevalikoiman monipuolisuus voidaan taata. Eri tuoteryhmien myyntipaikat voidaan kuitenkin hinnoitella erisuuruisina."

Lisäksi esittelijä tarkensi lausunnon sisältöä siten, että lisäsi viimeisen kappaleen jälkeen uudeksi omaksi kappaleekseen seuraavan lauseen:

"Uusien torialueiden ja kaupunkitilojen muuttamista vakituiseen torikäyttöön ja siirtämistä Tukkutorin hallinnoitavaksi tulisi selvittää niiden alueiden osalta, joilla on tai suunnitellaan vakituista torimyyntiä."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.02.2012 § 81

HEL 2011-010844 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Tuomas Rantasen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus on 14.10.2002 (§ 1302) vahvistanut periaatteet kiinteistöjen luovuttamisesta kaupungin ulkopuoliselle. Päätöksen mukaan valmistelussa on huomioitava muun muassa palveluntarjonnan monipuolisuus ja parhaan tarjouksen valintakriteerit on ilmoitettava etukäteen. Luovuttamiseen on sovellettava kilpailuttamista, jos se on mahdollista.

Yleisten töiden lautakunta päätti 13.12.2011 (§ 676), että kymmenen liikuteltavan kioskin paikkaa kilpailutetaan.

Rakennusvirasto on käynnistänyt kilpailutuksen määrittelemilleen kioskipaikoille siten, että tarjousaika päättyy 9.3.2012. Tarjouspyynnössä liikuteltaville kioskeille on määritelty enimmäiskoko sekä aika, jonka se saa olla paikallaan. Kioskien tulee sopia kaupunkikuvaan ja -ympäristöön.

Samalle toimijalle luovutetaan korkeintaan kaksi kioskipaikkaa. Näin mahdollisimman moni toimija saa kioskille paikan, eivätkä suuret toimijat valtaa kaikkia paikkoja.

Tarjousten valinnassa rakennusvirasto huomioi ehdotetun kioskin soveltuvuuden kaupunkikuvaan ja
-ympäristöön ja tarjotun hinnan lisäksi palvelutarjonnan monipuolisuuden.

Yleisten töiden lautakunta ei halua rajoittaa kilpailuun osallistuvien luovuutta ja yrittäjyyttä. Kilpailuun osallistuvien tulee kuitenkin huomioida kaupunkikuvallisten seikkojen lisäksi esimerkiksi elintarvikkeiden myyntiä säätelevät lukuisat määräykset.

Käsittely

14.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kappaleen 4 kuulumaan seuraavasti:
"Rakennusvirasto on käynnistänyt kilpailutuksen määrittelemilleen kioskipaikoille siten, että tarjousaika päättyy 9.3.2012. Tarjouspyynnössä liikuteltaville kioskeille on määritelty enimmäiskoko sekä aika, jonka se saa olla paikallaan. Kioskien tulee sopia kaupunkikuvaan ja -ympäristöön."

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, vs. alueidenkäyttöpäällikkö, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566