Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 616

Taidemuseon esitys, määrärahan hakeminen Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen.

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taidemuseon esitys 3.4.2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011, 18 § hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen siten, että puiston rakentamiskustannukset taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa kaupungin taidemuseolle taideteoksen toteuttamista varten 1,15 milj. euron määrärahan vuoden 2011 talousarvion kohdasta 8 29 04, kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi.

Tapio Wirkkalan puiston vuonna 2011 käynnistynyt taideteoksen toteutus on siirtynyt pääosin vuodelle 2012. Vuodelle 2011 myönnettyä määrärahaa jäi käyttämättä 1,14 milj. euroa, joka tarvitaan hankkeen
loppuunsaattamiseen vuonna 2012. Tapio Wirkkalan puiston on tarkoitus valmistua loppusyksystä 2012

Taidemuseo esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi taidemuseon käyttöön 1,14 milj. euron määrärahan käytettäväksi Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä toteaa, että toimenpiteisiin tarvittava 1 140 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion kohdalta 8 29 04, Kehittämishankkeet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Taidemuseon esitys 3.4.2012.pdf

Tiedoksi

Taidemuseo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566