Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 619

Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2012

HEL 2012-004647 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä liitteen 1 mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleihin 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat kunnallisvaalit 2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunta

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä liitteen 1 mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleihin 2012.

Esittelijä

Keskusvaalilautakunta toteaa (23.4.2012), että valtuusto päätti 7.4.2010 Helsingin äänestysaluejaosta vaalilain 8 § 1 momentin mukaisesti siten, että kaupunki jaettiin 159 äänestysalueeseen.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, johon hänet on äänioikeusrekisterissä merkitty.

Keskusvaalilautakunta toteaa, että useimmat ehdotettavat vaalihuoneistot sijaitsevat kaupungin omissa tiloissa. Liitteestä 1 ilmenevien kiinteistöjen edustajilta on saatu suostumus tilan käyttämiseen kunnallisvaaleissa äänestyshuoneistona. Äänestyspaikat on sijoitettu äänestysalueella mahdollisimman keskeisiin, helposti saavutettaviin ja esteettömiin tiloihin. Useimmat vaalitiloista ovat samoja kuin presidentinvaalissa 2012. Muutamia muutoksia on aiheutunut mm. rakennustöiden aloittamisesta ja valmistumisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat kunnallisvaalit 2012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Keskusvaalilautakunta

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566