Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 634

Muutos työllistämistoimikunnan pysyviin asiantuntijoihin

HEL 2012-007188 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen työllistämistoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi 1.6.2012 lukien toimikunnan kauden loppuun asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen työllistämistoimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi 1.6.2012 lukien toimikunnan kauden loppuun asti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti 7.2.2012 työllistämistoimikunnan vuosille 2011 - 2012 ja nimesi toimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi mm. apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen. Hänen tilalleen esitetään nyt nimettäväksi 1.6.2012 lukien apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty

 

Tiedoksi

Työllistämistoimikunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566