Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 628

Palveluosaston osastopäällikön viran täyttäminen

HEL 2011-008646 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaan (vak.nro 57830) 1.7.2012 lukien 5 796,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin oikeustieteen kandidaatti **********

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto palveluosaston osastopäällikön paikkaa hakeneista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittu henkilö

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaan (vak.nro 57830) 1.7.2012 lukien 5 796,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin oikeustieteen kandidaatti **********

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2011 § 1159 perustaa 1.1.2012 alkaen rakennusvirastoon palveluosaston osastopäällikön viran (vakanssinumero 57830), jonka kokonaiskuukausipalkka on 5 700 euroa.

Palveluosaston tehtäviä ovat pysäköinninvalvonta, yleisten alueiden vuokraukset, luvat ja niiden valvonta sekä rakennusviraston asiakaspalvelu. Osaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Virka on ollut haettavana 11.1. – 30.1.2012 ja siitä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metrolehdessä, Rakennuslehdessä, Uratiessä sekä kaupungin rekrytointijärjestelmässä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, monipuolista ammatillista osaamista osaston toimialoilta sekä kehittämishakuisuutta. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, viestintätaitoja, kielitaitoa sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Virkaa valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Virkaa haki määräajassa 19 henkilöä. Yhdistelmä viran hakijoista on jaettu erikseen. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kokouksessa.

Virkaa hakeneista 14 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Kolme hakijaa ei ole osoittanut hakemuksessaan kelpoisuusvaatimuksen edellyttämää kokemusta johtamistehtävistä. Lisäksi yhdellä heistä ei ole kokemusta myöskään hallintotehtävistä. Kahdelta hakijalta puuttui vaadittava ylempi korkeakoulututkinto.

Kolme hakijaa, ********** haastateltiin ja lähetettiin soveltuvuusarviointiin. Lisäksi yleisten töiden lautakunta haastatteli kaksi parasta hakijaa.

********** on oikeustieteen kandidaatti (1983). Hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen rakennusviraston katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston toimistopäällikkönä, yksikön päällikkönä 2003 - 2004, vs. toimistopäällikkönä 2001 – 2003 sekä lakimiehenä 1997 – 2001. Lisäksi hän on toiminut lakimiehenä kiinteistövirastossa, asuntotuotantotoimistossa, Tukkukauppojen Oy:ssä ja sen konserniyhtiöissä sekä sosiaalivirastossa vuosina 1984 – 1997. Tällä hetkellä hän hoitaa määräaikaisena palvelusosaston osastopäällikön avointa virkaa.

********** on ekonomi (1997) ja yo-merkonomi (1992). Hän on toiminut vuodesta 2005 alkaen Kotimaa -yhtiöiden business controllerina, Elisa Oyj/verkon business controllerina 2001 - 2005, Elisa Oyj/uudet liiketoiminnat talouspäällikkönä 1999 – 2001, Elisa Oyj/tutkimuskeskuksen talouspäällikkönä 1997 – 1999, Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun kaupan ja talouden yksikön laskentatoimen lehtorina 1997 – 1997.

Yleisten töiden lautakunta esittää lausuntonaan, että rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaan (vakanssinumero 57830) tulisi ottaa 1.7.2012 lukien 5 796,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin **********

Esittelijä viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjoista, haastatteluista ja soveltuvuusarvioinneista saatujen tietojen perusteella on ********** asetettava hakijoiden joukosta koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella etusijalle. Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset, hänellä on monipuolinen kokemus osaston toimialalta ja hyvä kunnallishallinnon tuntemus.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa ja valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, on Khn samalla päätettävä, että virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulee esittää kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto palveluosaston osastopäällikön paikkaa hakeneista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittu henkilö

 

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 03.05.2012 § 228

HEL 2011-008646 T 01 01 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virkaan (vakanssinumero 57830) tulisi ottaa 1.7.2012 lukien 5 796,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin oikeustieteen kandidaatti **********

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Haku

Kaupunginhallitus päätti 19.12.2011 § 1159 perustaa 1.1.2012 alkaen rakennusvirastoon palveluosaston osastopäällikön viran (vakanssinumero 57830), jonka kokonaiskuukausipalkka on 5 700 euroa.

Rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön virka on ollut haettavana 11.1. – 30.1.2012 ja siitä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metrolehdessä, Rakennuslehdessä, Uratiessä sekä kaupungin rekrytointijärjestelmässä.

Viran kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2011 § 234 rakennustoimen johtosääntömuutoksesta, jolla tasapainotettiin rakennusviraston organisaatiorakennetta sijoittamalla katu- ja puisto-osaston toimintoja viraston muille osastoille sekä perustetulle palveluosastolle.

Palveluosaston tehtäviä ovat pysäköinninvalvonta, yleisten alueiden vuokraukset, luvat ja niiden valvonta sekä rakennusviraston asiakaspalvelu. Rakennustoimen johtosäännön 6 §:n 3 kohdan mukaisesti palveluosaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Rakennustoimen johtosäännön 14 §:n mukaan osastopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää johtamistaitoa, monipuolista ammatillista osaamista osaston toimialoilta sekä kehittämishakuisuutta. Lisäksi arvostetaan yhteistyökykyä, viestintätaitoja, kielitaitoa sekä kunnallishallinnon tuntemusta.

Virkaa valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttymisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Hakijat

Virkaa haki määräajassa 19 henkilöä.

Yhdistelmä viran hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kokouksessa.

Palveluosaston osastopäällikön virkaa hakeneista 14 täyttävät viran pätevyysvaatimukset. 3 hakijaa ei ole osoittanut hakemuksessaan kelpoisuusvaatimuksen edellyttämää kokemusta johtamistehtävistä. Lisäksi yhdellä heistä ei ole kokemusta myöskään hallintotehtävistä. Kahdelta hakijalta puuttui vaadittava ylempi korkeakoulututkinto.

Hakijoiden arviointi

Palveluosaston osastopäällikön hakijoiden haastattelun suorittivat kaupungininsinööri sekä yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan keskuudestaan valitsemat 2 jäsentä.

Haastatellut hakijat ovat:

**********

********** kävivät myös Psycon Oy:n suorittamissa psykologisissa henkilöarvioinneissa.

Henkilöarviointien tulokset ovat kokouksessa nähtävillä.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan kaksi ansioituneinta hakijaa ovat **********

Lautakunnan mielestä näillä kahdella hakijalla on hyvät edellytykset palveluosaston osastopäällikön viran hoitamiseen.

Yleisten töiden lautakunta on kuullut ja haastatellut 13.4.2012 **********

********** on oikeustieteen kandidaatti (1983). Hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen rakennusviraston katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston toimistopäällikkönä, yksikön päällikkönä 2003 - 2004, vs. toimistopäällikkönä 2001 – 2003 sekä lakimiehenä 1997 – 2001.

Lisäksi hän on toiminut lakimiehenä kiinteistövirastossa, asuntotuotantotoimistossa, Tukkukauppojen Oy:ssä ja sen konserniyhtiöissä sekä sosiaalivirastossa vuosina 1984 – 1997. Tällä hetkellä ********** hoitaa määräaikaisena palvelusosaston osastopäällikön avointa virkaa.

********** on ekonomi (1997) ja yo-merkonomi (1992). Hän on toiminut vuodesta 2005 alkaen Kotimaa -yhtiöiden business controllerina, Elisa Oyj/verkon business controllerina 2001 - 2005, Elisa Oyj/uudet liiketoiminnat talouspäällikkönä 1999 – 2001, Elisa Oyj/tutkimuskeskuksen talouspäällikkönä 1997 – 1999, Pohjois Savon Ammattikorkeakoulun kaupan ja talouden yksikön laskentatoimen lehtorina 1997 – 1997.

Hakijoiden esittämät muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhteenvedosta.

Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella ********** on virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on monipuolinen kokemus ja asiantuntemus palveluosaston toimialan tehtävistä sekä usean vuoden kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Hänellä on myös hyvä kokemus kunnallishallinnosta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa palveluosaston osastopäällikön virkaa.

Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että palveluosaston osastopäällikön virkaan valitaan **********

Lausunto ja yhteenveto hakijoista sekä hakemusasiakirjat toimitetaan kaupunginhallitukselle.

Käsittely

03.05.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Otsikon "Hakijoiden arviointi" alla olevan viidenneksi viimeisen kappaleen virke muutetaan muotoon ********** on ekonomi (1997) ja yo-merkonomi (1992)."

Päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään: **********

Otsikon "Hakijoiden arviointi" alla olevat kolme viimeistä kappaletta korvataan seuraavilla:

"Yleisten töiden lautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella ********** on virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on monipuolinen kokemus ja asiantuntemus palveluosaston toimialan tehtävistä sekä usean vuoden kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Hänellä on myös hyvä kokemus kunnallishallinnosta. Hän on tehtävissään osoittanut kehittymishakuisuutta ja omaa yleisten töiden lautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset menestyksellisesti hoitaa palveluosaston osastopäällikön virkaa.

Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta esittää, että palveluosaston osastopäällikön virkaan valitaan **********

Lausunto ja yhteenveto hakijoista sekä hakemusasiakirjat toimitetaan kaupunginhallitukselle."

Pöydällepanoehdotus:
Jussi Heinämies: Jätetään asia pöydälle.

Kannattajat: Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski: Asian käsittelyä jatketaan.

Kannattajat: Christer Antell

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan.
EI-ehdotus: Jätetään asia pöydälle.

Jaa-äänet: 6
Mukhtar Abib, Christer Antell, Tuula Hänninen, Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski, Jarmo Nieminen, Harri Saksala

Ei-äänet: 3
Sari Hartonen, Jussi Heinämies, Otso Kivekäs

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Raimo K Saarinen, kaupungininsinööri, puhelin: 310 38804

raimo.k.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 19.12.2011 § 1160

HEL 2011-008646 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttosen hoitamaan määräaikaisesti 1.1.2012 alkaen palveluosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.7.2012 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566