Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 621

Kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

27

Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisoasiankeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kulttuurikeskuksen, rakennusviraston ja taidemuseon kanssa tekemään kartoituksen katutaiteelle soveltuvista paikoista.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 9.5.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

27

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiankeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, kulttuurikeskuksen, rakennusviraston ja taidemuseon kanssa tekemään kartoituksen katutaiteelle soveltuvista paikoista.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566