Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 635

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan

HEL 2012-007074 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan puheenjohtajaksi ja työnantajan edustajaksi 1.6.2012 lukien apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen vuosiksi 2012–2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

 

Henkilöstötoimikunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan puheenjohtajaksi ja työantajan edustajaksi 1.6.2012 lukien apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen vuosiksi 2012–2015.

Esittelijä

Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen erottua kaupungin palveluksesta on kaupunginvaltuusto ottanut hänen tilalleen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajaksi Ritva Viljasen 1.6. 2012 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959

hannu.tulensalo(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

 

Henkilöstötoimikunta

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566