Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 627

Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottaminen

HEL 2011-008854 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa kustannustasossa 8/2011(RI=132,5 ja THI 156,4).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKR-Rakennuttajan selvitys korotustarpeesta

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa kustannustasossa 8/2011(RI=132,5 ja THI 156,4).

Esittelijä

Johtokunnan esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 1.12.2011 Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa kustannustasossa 8/2011(RI=132,5 ja THI 156,4).

Johtokunnan esityslistalla asiasta on todettu seuraavaa:

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren metroaseman muutostyön hankesuunnitelman 20.1.2010 11 § siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6,1 miljoonaa euroa kustannustasossa 8/2009 (RI=125,9 ja THI=150,1). Päätös oli samansisältöinen kuin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esitys 28.10.2009.

Edellä mainittu enimmäiskustannus on tämän hetkisessä kustannustasossa 8/2011 6,42 miljoonaa euroa (RI=132,5 ja THI=156,4). Hankkeen enimmäishinta, tarjoushintaindeksin muutos huomioon otettuna, ylittyy 1,48 miljoonaa euroa.

Tiivistelmä

HKL on toiminut hankkeen tilaajana, ja on tilannut HKR-Rakennuttajalta hankkeen toteutuksen. HKR-Rakennuttajalta on tilattu seuraavat tehtävät:

- hankesuunnitelman laadinta

- suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät

- urakoiden hankinta ja valvonta

Rakennushanke sisälsi metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ja laajennuksen. Laituritason katos rakennettiin umpinaiseksi siten, että se kattaa myös aseman päädyt rata-alueineen. Laiturin pintarakenteet ja kalusteet uusittiin, laituritasolle rakennettiin uusi laiturivarasto ja uusi poistumistie. Laiturin itäpäädyn kohdalle rakennettiin uusi poistumistieporras.

Lippuhallissa ja laituritason odotustilassa betoniporras ja osa välipohjaa purettiin ja tilalle rakennettiin uusi välipohja sekä nykyiset poistumistievaatimukset täyttävät uudet liukuportaat. Vanha hissikuilu purettiin ja uusi teräslasiseinäinen hissi rakennettiin uuteen paikkaan. Vanhat kioski-, valvomo- ja yleisö wc-tilat purettiin lippuhallissa ja tilajärjestelyt sekä pintarakenteet suunniteltiin uudelleen. Kioskin yhteyteen rakennettiin uusi jätehuone. Vanha hissikonehuone ja jätehuone purettiin ja tilalle rakennettiin uudet sosiaalitilat sekä siivoushuone. Vanhan paloilmoitinhuoneen tilalle rakennettiin tekninen tila metron automatiikkaa varten.

Lisä- ja muutostyöt

Hankkeen lisä- ja muutostyövarausta arvioitaessa oli varauduttu tavanomaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn toteutuksen aikana on kuitenkin ilmennyt sellaisia lisätöitä edellyttäviä tarpeita, joita ei ole voitu suunnitelmissa huomioida.

Työaikana esiin tulleet suurimmat poikkeamat laskentavaiheeseen olivat:

- työaikana esiin tulleet lisälouhintatarpeet

- ratapenkereen lisätuentatarpeet

- kaapelikourujen siirtotyöt

- maanpaineseinien tuentatarpeet

- laitureiden reunaterästen vahvistukset

- lasikatteen päälle tulleen huoltokelkan kiskotukset

- urakka-ajan jatkumisen aiheuttamat lisäkustannukset

- aikatauluvaikeuksien aiheuttaman matkustajahaitan

minimoimiseksi aseman väliaikaisen sisäänkäynnin

käyttöönoton aiheuttamat kustannukset

- opasteiden muutokset väliaikaisen sisäänkäynnin vuoksi, sekä

HKL:n työn aikana tarkentamat opastehankinnat

Hanke yritettiin viedä läpi erittäin nopealla aikataululla. Hankkeelle oli alun perin varattu suunnitteluaikaa 4½ kuukautta, töiden piti alkaa 15.9.2010 ja valmistua huhtikuussa 2010. HKR-Rakennuttaja teki tältä pohjalta tarjouksen rakennuttamis- ja suunnitteluttamistehtävistä 31.11.2009.

Hankkeen toteutusaikataulua kiristettiin 3.12.2009 olleessa suunnittelukokouksessa niin, että työt tuli aloittaa jo kesäkuun alussa, koska asema haluttiin sulkea kesäliikenteen alkaessa ja näin hyödyntää hiljaisempaa kesäliikenteen aikaa. Samassa suunnittelukokouksessa luovuttiin myös yhden raiteen ajosta. Tämä vähensi olennaisesti rakennustöissä käytössä olevaa päivittäistä tehokasta työaikaa ja pidensi myös osaltaan rakennusaikaa, mutta takasi metron häiriöttömän liikenteen muille asemille. Edellä kuvattuja muutoksia ei kyetty ottamaan riittävästi huomioon rakentamistyön valmisteluissa, ja urakan alkuvaiheessa urakoitsijalla ei ollut edellytyksiä täysipainoiseen toimintaan peruskorjaustyössä. Tämä aiheutti aikatauluongelmia ja lisäsi lisä- ja muutostöitä.

Aikainen lumen tulo marraskuussa sekä runsasluminen talvi pitkine pakkaskausineen hidastivat omalta osaltaan viivästyneitä rakennustöitä. Matkustajille aiheutuvan haitan vähentämiseksi keväällä käyttöön otettu varapoistumistien sisäänkäynti aiheutti myös lisäkustannuksia.

Kulosaaren metroaseman muutostyöt ovat valmistuneet 8.9.2011.

HKR-Rakennuttajan laatima selvitys enimmäishinnan korotustarpeesta on liitteenä.

Hankkeen enimmäishinta Hankkeen enimmäishinnaksi muodostuu indeksikorjattuna 7,9 miljoonaa euroa, kustannustasossa 8/2011 (RI= 132,5 ja THI 156,4).

Saadut lausunnot

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lausunnossaan 4.5.2012 lisä- ja muutostyön aiheuttamaa enimmäishinnan korotusta. Talous- ja suunnittelukeskus kuitenkin tuo lausunnossaan esiin, että liikennelaitos-liikelaitoksen hankkeiden enimmäishinnat ovat ylittyneet useasti ja liikennelaitoksen tulee kehittää koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä viittaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esittämään ja toteaa, että hankkeen toteuttamisessa ilmenneiden lisätyötarpeiden sekä aikatauluongelmien takia kustannukset ovat kasvaneet suunniteltua suuremmiksi.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallitus päättä nykyisin tilahankkeista, joiden kustannusarvio on enintään 10 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että kustannusarvioissa pysymiseen on kiinnitetty huomiota eri yhteyksissä. Kaupunginhallitus on viimeksi Siilitien metroaseman hankesuunnitelman tarkistamista koskevan Kvston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 20.6.2011 § 629 kehottanut liikennelaitos -liikelaitosta kehittämään koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa eri vaiheissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HKR-Rakennuttajan selvitys korotustarpeesta

Tiedoksi

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 4.5.2012

HEL 2011-008854 T 02 08 02 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyi Kulosaaren metroaseman muutostyön hankesuunnitelman
20.1.2010 § 11 siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 6,1 milj. euroa kustannustasossa 8/2009 (RI=125,9 ja THI=150,1).  Edellä mainittu enimmäiskustannus on kustannustasossa 8/2011 6,42 milj. euroa (RI=132,5 ja THI=156,4).

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 1.12.2011 § 182 esittää kaupunginhallitukselle Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 milj. euroa, kustannustasossa 8/2011 (RI= 132,5 ja THI 156,4). Hankkeen enimmäishinta, tarjoushintaindeksin muutos huomioon otettuna, ylittyy 1,48 milj. euroa

HKL toimi hankkeen tilaajana ja tilasi HKR-Rakennuttajalta hankkeen toteutuksen. Rakennushanke sisälsi metroaseman lippuhallin peruskorjauksen ja laajennuksen.

Hankkeen lisä- ja muutostyövarausta arvioitaessa oli varauduttu tavanomaisiin peruskorjaushankkeessa esiintyviin muutostöihin. Työn toteutuksen aikana ilmeni kuitenkin sellaisia lisätöitä edellyttäviä tarpeita, joita ei ole voitu suunnitelmissa ottaa huomioon. Työaikana esiin tulleet suurimmat poikkeamat laskentavaiheeseen olivat mm. työaikana esiin tulleet lisälouhintatarpeet, ratapenkereen lisätuentatarpeet, urakka-ajan jatkumisen aiheuttamat lisäkustannukset aikatauluvaikeuksien aiheuttaman matkustajahaitan minimoimiseksi ja aseman väliaikaisen sisäänkäynnin käyttöönoton aiheuttamat kustannukset.

Koska Kulosaaren aseman töiden aikataulu oli jo lisä- ja muutostyötarpeen ilmetessä myöhässä, oli tärkeintä saada työt sujumaan siten, että asema saataisiin mahdollisimman nopeasti käyttöön. Tästä syystä HKR-Rakennuttaja sopi urakoitsijan kanssa työn aikana lisä- ja muutostöiden perusteet, mutta työmäärät ja siten kokonaiskustannukset selvitettäisiin vasta töiden päätyttyä.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Liikennelaitos -liikelaitoksen hankkeiden enimmäishinnat ovat ylittyneet useasti ja liikennelaitoksen tulee kehittää koko suunnittelujärjestelmäänsä siten, että investointihankkeiden kustannusarviot pitävät paremmin paikkansa hankkeiden kaikissa vaiheissa.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa lisä- ja muutostyön aiheuttamaa enimmäishinnan korottamista.

Lisätiedot

Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 01.12.2011 § 182

HEL 2011-008854 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Kulosaaren metroaseman muutostöiden hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamista siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 7,9 miljoonaa euroa, kustannustasossa 8/2011 (RI= 132,5 ja THI 156,4).

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566