Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 623

Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla.

Selvityksessä esitetään, kuinka kaupungin oma henkilöstö, kaupunkilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat tehdä palvelualoitteita Helsingin kaupungille jonkun tai joidenkin palveluiden tuottamiseksi aikaisempaa laadukkaammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Selvitykseen on sisällytettävä prosessikuvaus, josta ilmenee mm. mitä asioita aloitteessa on oltava ja miten palvelualoitteita kaupungin organisaatioissa käsitellään. Selvityksessä on oltava esitys myös siitä, miten vertailut tehdään laadullisesti sekä taloudellisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon ja millä kriteereillä palvelualoite johtaa mahdolliseen hankintamenettelyyn.

Tämän selvityksen saatuaan kaupunginhallitus päättää mahdollisista palvelualoitekokeiluista Helsingissä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tatu Rauhamäki:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla.

Selvityksessä esitetään, kuinka kaupungin oma henkilöstö, kaupunkilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat tehdä palvelualoitteita Helsingin kaupungille jonkun tai joidenkin palveluiden tuottamiseksi aikaisempaa laadukkaammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Selvitykseen on sisällytettävä prosessikuvaus, josta ilmenee mm. mitä asioita aloitteessa on oltava ja miten palvelualoitteita kaupungin organisaatioissa käsitellään. Selvityksessä on oltava esitys myös siitä, miten vertailut tehdään laadullisesti sekä taloudellisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon ja millä kriteereillä palvelualoite johtaa mahdolliseen hankintamenettelyyn.

Tämän selvityksen saatuaan kaupunginhallitus päättää mahdollisista palvelualoitekokeiluista Helsingissä.

Kannattajat: Arto Bryggare

 

Vastaehdotus:
Johanna Sumuvuori:

Kaupunginhallitus päättää, että palvelualoitetta ei viedä eteenpäin nyt esitetyssä muodossa. Jatkossa selvitetään, miten kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten ideoita ja aloitteita (mukaan luettuna palvelualoite) voidaan nykyistä paremmin hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämisessä.

Kannattajat: Outi Ojala

 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Tatu Rauhamäki:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla. 

Selvityksessä esitetään, kuinka kaupungin oma henkilöstö, kaupunkilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat tehdä palvelualoitteita Helsingin kaupungille jonkun tai joidenkin palveluiden tuottamiseksi aikaisempaa laadukkaammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Selvitykseen on sisällytettävä prosessikuvaus, josta ilmenee mm. mitä asioita aloitteessa on oltava ja miten palvelualoitteita kaupungin organisaatioissa käsitellään. Selvityksessä on oltava esitys myös siitä, miten vertailut tehdään laadullisesti sekä taloudellisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon ja millä kriteereillä palvelualoite johtaa mahdolliseen hankintamenettelyyn.

Tämän selvityksen saatuaan kaupunginhallitus päättää mahdollisista palvelualoitekokeiluista Helsingissä.

EI-ehdotus: Johanna Sumuvuori:

Kaupunginhallitus päättää, että palvelualoitetta ei viedä eteenpäin nyt esitetyssä muodossa. Jatkossa selvitetään, miten kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten ideoita ja aloitteita (mukaan luettuna palvelualoite) voidaan nykyistä paremmin hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämisessä.

Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Tarja Kantola, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen

Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä: 0

Poissa: 0

 

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Tatu Rauhamäki:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla.

Selvityksessä esitetään, kuinka kaupungin oma henkilöstö, kaupunkilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat tehdä palvelualoitteita Helsingin kaupungille jonkun tai joidenkin palveluiden tuottamiseksi aikaisempaa laadukkaammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Selvitykseen on sisällytettävä prosessikuvaus, josta ilmenee mm. mitä asioita aloitteessa on oltava ja miten palvelualoitteita kaupungin organisaatioissa käsitellään. Selvityksessä on oltava esitys myös siitä, miten vertailut tehdään laadullisesti sekä taloudellisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon ja millä kriteereillä palvelualoite johtaa mahdolliseen hankintamenettelyyn.

Tämän selvityksen saatuaan kaupunginhallitus päättää mahdollisista palvelualoitekokeiluista Helsingissä.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Juha Hakola, Tarja Kantola, Elina Moisio, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 3
Kimmo Helistö, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori

Poissa: 0

 

Outi Ojala jätti asiaan seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

Esitän eriävän mielipiteeni päätöksen. Voittanut ehdotus on turhan rajaava, keskittyen ainoastaan palvelualoitteeseen. Sumuvuoren vastaesitys olisi ollut selvästi laajempi ja monimuotoisempi. En myöskään voinut kannattaa varsinaista päätösehdotusta koska tehty selvitys esitteli lähinnä Ruotsin mallia.

 

Johanna Sumuvuori jätti asiaan seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

Jätän eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätökseen palvelualoitekäytännön jatkoselvityksestä, koska nyt esitetyssä muodossa malli on liian rajaava ja yksipuolinen eri tahojen aloitteiden ja ideoiden hyödyntämisessä. Vastaehdotuksessa esitin, että jatkossa selvitettäisiin, miten kuntalaisten, järjestöjen ja yritysten ideoita ja aloitteita (mukaan lukien palvelualoite) voidaan nykyistä paremmin hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämisessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Esittelijä

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyy se, että selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä kaupunginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla.

Kaupunginhallitus on 21.11.2011 kehottanut talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä palvelualoitekäytäntöä.

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt palvelualoitekäytäntöä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa. Selvitystyöhön ovat osallistuneet myös kiinteistövirasto, nuorisoasiankeskus ja rakennusvirasto, jotka arvioivat mahdollisuutta sisällyttää palvelualoitepilotointi vuoden 2013 talousarvioehdotukseen.

Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marko Karvisen esitys tehdystä selvityksestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 586

Pöydälle 14.05.2012

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

07.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566