Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 586

Selvitys palvelualoitekäytännöstä Helsingin kaupungissa

Pöydälle 14.05.2012

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Esittelijä

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyy se, että selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä kaupunginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla.

Kaupunginhallitus on 21.11.2011 kehottanut talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä palvelualoitekäytäntöä.

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt palvelualoitekäytäntöä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa. Selvitystyöhön ovat osallistuneet myös kiinteistövirasto, nuorisoasiankeskus ja rakennusvirasto, jotka arvioivat mahdollisuutta sisällyttää palvelualoitepilotointi vuoden 2013 talousarvioehdotukseen.

Kokouksessa kuullaan strategiapäällikkö Marko Karvisen esitys tehdystä selvityksestä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.05.2012 § 568

Pöydälle 07.05.2012

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566