Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 602

Kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön Marianna Kajantien virasta eroaminen

HEL 2012-005527 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Marianna Kajantielle eron kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virasta 1.9.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus Marianna Kajantie

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Marianna Kajantielle eron kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön virasta 1.9.2012 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa julistamaan kulttuurikeskuksen kulttuuripolitiikan osastopäällikön viran julkisesti haettavaksi kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin ja Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Esittelijä

Marianna Kajantie ilmoittaa eroavansa kulttuurikeskuksen osastopäällikön virasta  1.9.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Hallintosäännön ja kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan eron myöntää ja viran haettavaksi julistamisesta päättää kaupunginhallitus. Osastopäällikön valinnasta päättää kaupunginhallitus kulttuuri- ja kirjastolautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön mukaan osastopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran kokonaispalkka on 5021,51 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus Marianna Kajantie

Tiedoksi

Marianna Kajantie

Kulttuurikeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566