Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 591

Rakennusviraston palveluosaston alueidenvalvontapäällikön tehtävän muuttaminen viraksi

HEL 2012-002425 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että rakennusviraston aluevalvontapäällikön työsuhteinen tehtävä (vakanssinumero 55230) muutetaan viraksi 15.5.2012 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 4.4.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että rakennusviraston aluevalvontapäällikön työsuhteinen tehtävä (vakanssinumero 55230) muutetaan viraksi 15.5.2012 lukien.

Esittelijä

Rakennusvirasto esittää 4.4.2012, että aluevalvontapäällikön työsuhteinen tehtävä muutettaisiin viraksi. Esitys on liitteenä 1.

Yleisten töiden lautakunta on 24.4.2012 päättänyt delegoida rakennustoimen johtosäännön 4 §:n 24 kohdan mukaisen, tontinomistajalle kuuluvan kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämisen valvontaa koskevan tehtävän alueidenkäyttöpäällikölle.

Kuntalain 44 §:n mukaan julkista valtaa käyttävän henkilön tulee toimia virkasuhteessa. Alueidenvalvontapäällikkö on antanut kirjallisen suostumuksensa virkaan siirtymiseen.

Henkilöstökeskus puoltaa lausunnossaan 27.4.2012 tehtävän muuttamista viraksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 4.4.2012

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Henkilöstökeskus 27.4.2012

HEL 2012-002425 T 01 01 00

Rakennusvirasto esittää, että työsopimussuhteinen alueidenvalvontapäällikön tehtävä muutetaan alueidenvalvontapäällikön viraksi.

30.11.2011 voimaan tulleessa rakennustoimen johtosäännössä lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty: ”Valvoa, että kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukainen tontinomistajalle kuuluva kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään, ellei ole antanut tehtävää viranhaltijalle".

Yleisten töiden lautakunnalle tehdään esitys kyseisen valvontatehtävän delegoinnista  aluevalvontapäällikölle. Alueidenvalvontapäällikön työsuhteisen tehtävän muuttaminen viraksi on tarkoituksenmukaista, koska tehtävään sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Henkilöstökeskus puoltaa ehdotetun työsuhteisen tehtävän muuttamista viraksi 1.5.2012 alkaen.

Lisätiedot

Mattheiszen Leena, johtava työmarkkinalakimies, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566