Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 584

Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011

HEL 2012-006325 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 4-2011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 4-2011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

- selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä neljännesvuosittain

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.10.-31.12.2011 koskeva verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy liitteenä olevaan seurantaraporttiin.

Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti kuluneella vuosineljänneksellä pysyi edelliseen kvartaaliin verrattuna ennallaan ollen 10. Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin verottajan tutkittavaksi eikä näin ollen kerro suoraan sitä, mikä on yrityksen todellinen tilanne seulontatietojen perusteella.  Todellinen tilanne selviää vasta Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.

Poliisilla tutkinnassa olevien eli avointen talousrikosjuttujen määrä on kääntynyt laskuun. Tätä kehitystä voidaan pitää hyvänä talousrikostutkinnan kokonaistilannetta tarkastellessa. Vuoden 2011 lopussa poliisilla oli tutkittavana yhteensä 1 991 talousrikosilmoitusta. Tilanne on jo hieman parempi kuin vuoden 2010 lopussa, jolloin avoimia ilmoituksia oli yhteensä 2 103 kappaletta.

Tilastojen näkökulmasta poliisin tietoon tulleiden uusien talousrikosten määrä laski vuonna 2011 alle keskimääräisen tason. Viime vuonna poliisi kirjasi yhteensä 1 482 uutta talousrikosilmoitusta, mikä on 130 ilmoitusta vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan olevan merkittävä ennalta estävä vaikutus. Vuonna 2010 takaisin saatu rikoshyöty oli hieman yli 22 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 rikoshyötyä saatiin takaisin selkeästi enemmän, yhteensä noin 32 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 4-2011.pdf

Tiedoksi

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566