Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

12.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 265

Vt. Terhi Mäen toivomusponsi: yhteistyö sekä palvelujen kehittäminen yhdessä henkilöstön ja vanhempien kanssa

HEL 2011-010760 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen tekijä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 30.11.2011 sosiaalitoimen ja terveystoimen organisaation uudistamista Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että yhteistyö lapsiperheiden vastuualueella (sosiaaliohjaajat päiväkodeissa, perheneuvola, lastensuojelu), terveyspalveluissa (neuvola, terveystarkastukset, perheverkostot) ja opetustoimessa (perusopetus, ruotsinkielinen päivähoito) jatkuu ja palveluja kehitetään yhteistyössä henkilöstön ja vanhempien kanssa (Terhi Mäki)" 

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä palvelujen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön ja vanhempien kanssa ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka otetaan huomioon uuden organisaation suunnittelussa.

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen ohjausryhmä merkitsi toivomusponnen tiedoksi 31.1.2012 ja seurantaryhmä 6.2.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen tekijä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566