Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

12.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 255

Eläintarhan johtokunnan virkamatka Ranskaan 3.-6.5.2012

HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on yhteensä noin 9 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan johtokunnan virkamatkan ohjelma

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012. Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on yhteensä noin 9 000 euroa.

Esittelijä

Eläintarhan johtokunta on 16.2.2012 § 12 esittänyt kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012. Kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Eläintarhan johtokunnan virkamatkan ohjelma

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 16.02.2012 § 12

HEL 2012-001867 T 01 02 02 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi eläintarhan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan Ranskaan 3.-6.5.2012.  

Virkamatkan tarkoituksena on tutustua Beauvalin ja Douén eläintarhoihin.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut Yleissuunnitelma 2012-2022 :n mukaisen suunnittelutyön ja hankesuunnitelmien laadinnan. Vuoden 2012 ohjelmassa on hankesuunnitelmien laadinta (1) Australian alueesta, (2) Suomen ja Pohjois-Euroopan alueesta, (3) informaatiojärjestelmistä, (4) puisto- ja viheraluesuunnittelusta ja (5) Etelä-Amerikkatalon perusparannuksesta.

Ranskalaiset Beauvalin ja Douén eläintarhat ovat Korkeasaaren eurooppalaisista yhteistyökumppaneista tärkeimmät ja tulevat osallistumaan Korkeasaaren hankesuunnitteluun kautena 2012-2014 (tarhasuunnittelun asiantuntijapalvelut, eläinohjelma, uhanalaisten lajien suojeluohjelmat, markkinointistrategia ja eläintarhojen uuden teknologian informaatiojärjestelmät).

Korkeasaaren ja ranskalaisten tarhojen yhteistyö toteutuu myös Euroopan eläintarha- ja akvaarioliiton (EAZA) neuvoston jäsenyyksien kautta, jossa kaikilla kolmella eläintarhalla on edustus. Johtokunnan ja Korkeasaaren yleissuunnittelussa mukana olevien avainhenkilöiden vierailu kevään 2012 aikana Ranskan tarhoissa auttaa asettamaan mainittujen Helsingin hankesuunnitelmien tavoitetason rakenteiden, rakennusten, eläintarhatilojen ja markkinoinnin osalta. Erityisesti Beauvalin laitos on panostanut puistojen ja viheralueiden toteutukseen, jonka käytännön ratkaisut ovat tärkeitä referenssejä Korkeasaaren puisto- ja vihersuunnitelman osalta.

Matkan yhteydessä Beauvalin ja Douén johtoryhmät ovat lupautuneet antamaan Helsingin delegaatiolle katsauksen molempien laitosten muutosprosessista perinteisestä eläintarhasta monipuoliseksi biopuistoksi. Sama päämäärä on kirjattu ohjaamaan myös Korkeasaaren kehittämistä kaudella 2012-2022. Johtokunnan jäsenten vierailu edesauttaa Korkeasaaren muutosprosessin strategian ja talouden perusteiden hallintaa Helsingin hallinnossa. Matkalle osallistuu myös Korkeasaaren henkilökuntaa sekä HKR:n Korkeasaaren suunnittelutyössä mukana olevat avainhenkilöt.

Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan Korkeasaaren eläintarhan käyttövaroista.

Käsittely

16.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen sanat "kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa" muutetaan kuulumaan "kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa". Esittelijä perusteli muutosta seuraavasti:
"Johtokunnan toiveena on, että kaupunginhallitus voisi oikeuttaa kaupunginhallituksen varaedustajan johtokunnassa tekemään virkamatkan johtokunnan kanssa. Kaupunginhallituksen varaedustaja nimittäin toimii käytännössä kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa. "

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Jenni Ahtiainen, va. hallintopäällikkö, puhelin: 310 78475

jenni.ahtiainen(a)hel.fi

Jukka Salo, eläintarhan johtaja, puhelin: 310 37870

jukka.salo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566