Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

12.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 261

Helsinki kaikille -projektin loppuraportti

HEL 2012-002228 T 10 05 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin loppuraportin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki kaikille -projektin kirje

2

Helsinki kaikille -projektin loppuraportti

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki kaikille -projektin sihteeri

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi Helsinki kaikille -projektin loppuraportin.

Esittelijä

Khs päätti 15.10.2001 § 1353 perustaa määräaikaisen, 1.1.2002 – 31.12.2011 voimassa olevan Esteetön Helsinki -projektin, jonka tavoitteena on tehdä Helsingistä toimimisesteetön vuoteen 2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla kaupungin yleiset alueet ja rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi ja turvallisiksi kaikille ihmisille. Lisäksi Khs päätti mm. kehottaa Esteetön Helsinki -projektin ohjausryhmää raportoimaan vuosittain 31.3. mennessä kaupunginhallitukselle edellisen vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä ja projektin edistymisestä.

Khs päätti 7.4.2003 § 763 hyväksyä projektin nimeksi Helsinki kaikille.

Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmä on 10.2.2012 lähettänyt Khn hyväksyttäväksi projektin loppuraportin. Loppuraportti sisältää myös vuoden 2011 toiminnan, joten erillistä toimintakertomusta vuodelta 2011 ei ole laadittu.

Projektin ohjausryhmän saatekirje on liitteenä 1 ja loppuraportti on liitteenä 2.

Vuonna 2011 projektissa mm. laadittiin Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset, jotka tulevat erikseen Khn päätettäviksi. Lisäksi avattiin esteettömyyssymbolipankki sekä laadittiin ulkoilureittien esteettömyysluokitus.

Helsinki kaikille -projektin kymmenvuotisen toiminnan keskeisiä saavutuksia ovat olleet mm. Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma vuosille 2005 - 2010, yhteensä 14 alueellisen esteettömyyssuunnitelman laatiminen, SuRaKu -ohjeiston laatiminen julkisen ympäristön keskeisten rakenteiden perusratkaisuille sekä esteettömyystuotteiden, esim. luiskareunatuen, ja symbolipankin kehittäminen. Projekti on panostanut myös esteettömyyskoulutukseen sekä tiedon ja kokemusten vaihtoon koti- ja ulkomailla.

Helsinki kaikille -projektin perustamisvaiheessa asetettu tavoite, että kaikki julkiset alueet ja rakennukset olisivat esteettömiä vuoteen 2011 mennessä, ei projektin kuluessa toteutunut. Eteneminen on ollut huomattavasti hitaampaa kuin alun perin luultiin. Helsingin julkisten alueiden ja rakennusten esteettömyys on kuitenkin edennyt oikeaan suuntaan, ja työn jatkuu normaalina toimintana.

Khs päätti 10.10.2011 § 898, että esteettömyystyön koordinointia ja edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon seurantaa varten asetetaan esteettömyysasioiden neuvottelukunta Khn eri päätöksellä. Khs päätös neuvottelukunnan asettamisesta vuoden 2012 lopussa päättyväksi kaudeksi tehtiin 16.1.2012 § 45. Neuvottelukunnan puheenjohtajan toimii apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja siinä on edustajat keskeisistä hallintokunnista, vammais- ja vanhusneuvostosta sekä HSL:stä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki kaikille -projektin kirje

2

Helsinki kaikille -projektin loppuraportti

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki kaikille -projektin sihteeri

 

Tiedoksi

Rakennusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566