Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 264

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta

7.3.2012

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.2. ja 6.3.2012 

rakennuslautakunta

6.3.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

5.3. ja 8.3.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:

asuntotuotantotoimikunta

7.3.2012

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.2. ja 6.3.2012 

rakennuslautakunta

6.3.2012

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

5.3. ja 8.3.2012

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566