Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

12.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 260

Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset vuonna 2012

HEL 2012-000900 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että talous- ja suunnittelukeskusta edustavaksi jäseneksi kehittämisinsinööri Ifa Kytösahon tilalle toimikauden 2011 - 2012 loppuajaksi nimetään hankepäällikkö Juha Viljakainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty henkilö

 

Energiansäästöneuvottelukunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee tarkistaa energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että talous- ja suunnittelukeskusta edustavaksi jäseneksi kehittämisinsinööri Ifa Kytösahon tilalle toimikauden 2011 - 2012 loppuajaksi nimetään hankepäällikkö Juha Viljakainen.

Esittelijä

Henkilövaihdos on tullut ajankohtaiseksi nykyisen jäsenen siirtyessä muihin tehtäviin kaupungin palveluksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetty henkilö

 

Energiansäästöneuvottelukunta

 

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566