Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 251

Iltakouluasia: Kuntauudistuksen ja seutuyhteistyön tilanne

HEL 2012-003299 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 11 esityslistan viimeisenä asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Kokouksessa kuullaan kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus kuntauudistuksesta ja seutuyhteistyöstä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566