Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 236

V Jäsenen valinta Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon

HEL 2011-010232 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee:

1. myöntää Sunniva Strömnesille vapautuksen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta

2. valita Josefin Gustafssonin uudeksi jäseneksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Kårkulla samkommun

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee:

1. myöntää Sunniva Stömnesille vapautuksen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta

2. valita                                  uudeksi jäseneksi Kårkullan samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Sunniva Strömnes (Kok) pyytää 29.11.2011 vapautusta Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ulkomailla opiskelun vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 9) Sunniva Strömnesin jäseneksi Kårkulla samkommun - nimisen kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Kårkulla samkommun

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Sosiaalilautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566